Plan och stadsmiljö

Teknisk nämnd

Nämnden har som ny målsättning för 2016 att öka antalet övergångslägenheter där kontraktet övertas av hyresgästen. Arbetet har slagit väl ut och ett trendbrott kan skönjas genom att övertagen för första gången är fler än antalet inkomna lägenheter.

Den 1 mars 2016 trädde lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning i kraft. Lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Fastighetskontoret ansvarar för både anskaffningen av boende till målgruppen, men också för förvaltningen av bostäderna. Det är högst osäkert om kontoret kommer att klara av att möta behovet om 240 boenden under 2016, hittills är ca 80 bostäder levererade.

I Norra hamnen har upplåtelsen av mark till logistikverksamhet kommit igång. Planarbetet för nya utbyggnadsetapper pågår. Lagret av ledig tomtmark för näringslivet är i stort sett tömt medan mark för nya kontorsplatser är god.

Under perioden har det sålts eller upplåtits mark med tomträtt för mer än 1 000 nya bostäder, varav 850 i Hyllie. Byggnation av ca 640 bostäder har påbörjats på mark som kommunen tillhandhållit, av dessa är 88 % hyresrätter. För helåret är prognosen 1 200 påbörjade bostäder på kommunens mark.

Exploateringsavtal har tecknats avseende Limhamns gamla skjutbana, Kvarteret Fodret i Tygelsjö samt Tygelsjö vilka totalt sett möjliggör över 900 nya bostäder på privat mark.

En särskild markgrupp har bildats under året med uppdrag att inventera mark som är möjlig att frigöra för temporära behov av bland annat bostäder. Cirka 25 lägen har identifierats och analys pågår.

Mäster Johansgatan, Brottets bana, Kungsgatan/Lugnet, Nobeltorget samt lekplatsen och VA-projektet i Folkets park har färdigställts. Hastighetssäkrade övergångsställen längs Limhamnsvägen har byggts under sommaren. Objektsgodkännande har beslutats för 2016-2018 inom bland annat brounderhåll, bärighetsombyggnad av gator samt gatu- och trygghetsbelysning.

Implementering av hyrcykelsystemet är klar och försäljning av abonnemang och uthyrning har gått över förväntan med över 80 000 uthyrningar sedan maj. Implementeringen av beslut om hastighetsbegränsning utanför skolor började utföras under juni.

Sommarens arrangemang har varit välbesökta och målet har varit att sprida framför allt barn- och ungdomsinriktade insatser geografiskt. Malmö vid havet har genomfört över 30 arrangemang. Kroksbäcks skatepark har invigts och Vans Pro Skate Park Series har genomförts.

Nämndens nettokostnad, exklusive exploaterings- och realisationsvinster, uppgick under perioden januari–augusti till 413 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en minskning med 6 Mkr. Nämndens nettokostnadsprognos för året är 717 Mkr vilket innebär en minskning om 15 Mkr eller knappt 2 % jämfört med 2015. Minskningen förklaras bl.a. av att nytt regelverk gällande komponentavskrivning.

Med investeringsverksamhet innefattas både investeringar i anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter. Nämndens bruttoinvesteringsvolym prognostiseras till 715 Mkr vilket är 272 Mkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras till största del av förskjutning i tiden i bland annat exploateringsområdet Gäddan, större markförvärv samt ridanläggning i östra Malmö.

Stadsbyggnadsnämnd

Stadsbyggnadskontoret arbetar med projekt över hela staden. De tre stadsutvecklingsområdena Hyllie, Västra hamnen och Sorgenfri har extra hög prioritet. Utbyggnaden i dessa områden är viktig eftersom dessa områden har stor kapacitet avseende bostadsproduktion och kommunal service samt ligger i stationsnära lägen.

Under perioden har det möjliggjorts för 2 062 bostäder, 480 förskoleplatser samt 380 skolplatser i antagna detaljplaner. Vidare har bygglov för tre grundskolor för 2 058 elever och sex förskolor för 540 barn beviljats. Under samma period har bygglov avseende flerbostadshus beviljats vilka avser drygt 1 600 bostäder.

För att underlätta planeringen för grundskolor och förskolor har ”Riktlinjer för friytor vid förskolor och grundskolor” tagits fram under 2016. Fokus är att tillräckliga och lämpliga friytor för barn och elever behöver avsättas för förskolor och grundskolor i fördjupade översiktsplaner, planprogram och detaljplaner samt att friytornas storlek, innehåll och kvalitet beaktas i bygglovsgranskningen.

Boplats Syds utveckling fortsätter. Det budgeterade antalet om 65 000 betalande är snart uppnått och prognosen för året ligger nu på 70 000 betalande. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 att Boplats syds verksamhet ska övergå till ett av Malmö stad helägt aktiebolag fr.o.m. 2017.

Nämndens nettokostnad för perioden januari–augusti uppgick till knappt 55 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en minskning med 6 Mkr. Nämndens nettokostnadsprognos för helåret är 103 Mkr vilket innebär en ökning om 18 Mkr eller 21 % jämfört med 2015. Ökningen förklaras av pris- och löneutveckling, ett utökat antal tjänster samt högre kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

Servicenämnd

Serviceförvaltningen kommer på uppdrag av gatukontoret att påbörja drift och underhåll av trafiksignaler den 1 september.

Arbetet med Malmö stads trådlösa nätverk fortsätter och till årsskiftet beräknas 69 grund- och gymnasieskolor vara klara.

Utredningen kring ventilationens status i Malmö stads kommunala skolor är avslutad och utgör en bas för det fortsatta arbetet med att skapa en bättre luftkvalitet i grundskolorna.

Arbete pågår inom förvaltningen för att stärka de personella resurser som ska hantera uppdraget att införskaffa boende för nyanlända som anvisas enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända för bosättning. Beställningen avser 56 lägenheter (3:or och 4:or) för familjer med permanent uppehållstillstånd och ska färdigställas under året. Under året ska även 70 platser för individer med permanent upphållstillstånd och ensamhushåll färdigställas.

Stadsbyggnadspriset 2016 gick till Malmö Live för den betydelse projektet har för staden, genom att skapa nya samband i stadsmiljön och mellan människor. Byggherrarna Malmö stad och Skanska tog tillsammans med danska arkitektfirman Schmidt Hammer Lassen tog emot priset under Stadsbyggandets dag.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 1 304 Mkr vilket är 100 Mkr högre än budgeterad investeringsram. Nämnden planerar att i ett särskilt ärende till kommunstyrelsen ansöka om utökad investeringsram med 100 Mkr för 2016. Kalkbrottets förskola med 6 avdelningar färdigställdes i augusti. Under perioden har Stapelbäddens flexiskola slutbesiktigats samt Stapelbäddens idrottshall, ombyggnaderna av Munkhätteskolan och Rosengårdsskolan och nybyggnation av Glasbruksskolan färdigställts. Fler nybyggnationer gällande förskolor och skolor pågår. Ombyggnationen av Malmö opera blev klar under våren.

Nämndens nettointäktsprognos för helåret 2016 är 263 Mkr. År 2015 hade nämnden en nettointäkt om 88 Mkr. Differensen beror fram för allt på förändringen av resultatkrav mellan åren om 123 Mkr och på lägre räntekostnader till följd av det gynnsamma ränteläget.

Miljönämnd

Den uppsökande tillsynen har hittills identifierat 53 miljöfarliga verksamheter inom fordonsbranschen. Tillsyn på förskolor och skolor visar bland annat att hälften av de skolor som hade avvikelser på tillsynsbesöken under våren 2016 har åtgärdats. Resultaten av livsmedelskontrollerna anses också mycket goda, eftersom endast elva procent av kontrollerna behövde följas upp med extra kontroll.

Miljönämndens budget förstärktes från årsskiftet med 4 Mkr per år för arbete med ansökningar och projektutveckling inom miljö- och hållbarhetsområdet. Flera nya ansökningar har redan beviljats stöd och bedömningen är att det under året beviljas runt 200 Mkr i stöd till miljö och hållbarhetsprojekt i Malmö.

Nämndens nettokostnad för perioden uppgick till 39,7 Mkr, vilket är en ökning med drygt 5 Mkr eller 15 % jämfört med samma period föregående år. Nämndens nettokostnadsprognos för 2016 är 67 Mkr vilket är 8 Mkr högre jämfört med utfallet för 2015. Ökningen beror bland annat på utökad projektverksamhet inom klimat- och energiområdet och ISU-samarbetet med Malmö högskola.