Kommunstyrelse

En stark befolkningstillväxt, i kombination med ett ökat antal asylsökande och kommunmottagna de senaste åren, innebär stora utmaningar för Malmö stad. Det finns ett stort behov av en gemensam kraftsamling för ökad sysselsättning, fler bostäder och förbättrad utbildning. Samarbetet behöver fördjupas mellan Malmö stads nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag, men också med statliga myndigheter, näringsliv och idéburen sektor. Kommunstyrelsen har en viktig roll att spela i detta arbete, inte minst vad gäller ledning, analys, samordning, styrning och uppföljning av det arbete som andra nämnder bedriver.

För att bättre möta framtida utmaningar behöver den kommunala organisationen förändras och anpassas. I mars beslutade kommunstyrelsen om att sätta igång en utredning om framtida organisation kring de frågor som idag hanteras inom stadsområdesnämnderna och sociala resursnämnden, samt anknytande verksamheter med koppling till berörda nämnders ansvarsområden. Bakgrunden till utredningen är ett behov av att anpassa Malmö stads organisation för att vara i samklang med de snabba förändringar som har skett och förväntas ske i Malmö och omvärlden. Efter remissrunda under sommaren kommer beslut om ny organisation att fattas under hösten. Översyn pågår också av tekniska nämndens förvaltningsorganisation. Kommunfullmäktige har också fattat beslut om att starta två nya bolag: ett för parkeringsövervakning, som tidigare varit en del av P-Malmö, och Boplats Syd som övergår från kommunal förvaltning till bolag.

Nettokostnaderna för kommunstyrelsen uppgår för januari–augusti till 329 Mkr, vilket är 3,5 % högre än för samma period 2015. För hela 2016 prognostiseras nettokostnaderna öka med 20,8 % till 633 Mkr. Skillnaden mellan åren beror framför allt på att kommunstyrelsen tillförts medel för stimulans och omstrukturering som ska användas för olika satsningar i nämnderna samt på högre kostnader i form av hyreskostnader för det tidigare konserthuset och införande av nytt ekonomisystem för stadens förvaltningar.