Kommunens företag

I räkenskapernas sammanställda redovisning har kommunen och dess företag sammanförts på ett sätt som motsvarar koncernredovisning. Den sammanställda redovisningen omfattar de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Med betydande inflytande menas en röstandel om minst 20 %. Företag av mindre ekonomisk betydelse ingår dock inte även om röstandelen överstiger 20 %. Med denna definition omfattas år 2016 totalt tio företag med två underkoncernbildningar. Av företagen är åtta aktiebolag och två kommunalförbund. De helägda och delägda verksamma företag som inte ingår i den sammanställda redovisningen är Malmö Stadshus AB, Fastighetsaktiebolaget Härfågeln (under namnändring till Boplats Syd AB), MINC i Sverige AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Medeon AB, Kommunassurans Syd försäkrings AB, Skånes Dansteater AB samt Malmö Opera och Musikteater AB.

Under 2016 har två nya bolag bildats, Parkeringsövervakning i Malmö AB (verksamhetsstart 2016-09-01) samt Boplats Syd AB (verksamhetsstart 2017-01-01). Båda bolag ingår, tillsammans med kommunens övriga helägda kommunala aktiebolag, i kommunens bolagskoncern där Malmö Stadshus AB är moderbolag. De övriga bolagen i koncernen är MKB Fastighets AB, Malmö Kommuns parkeringsaktiebolag, Malmö Live Konserthus AB, Vagnparken i Skåne AB, Malmö Stadsteater AB samt MINC i Sverige AB.

Omsättning och resultat

Kommunens företag omsatte 4 048 Mkr under perioden att jämföras med 3 837 Mkr under samma period 2015. Företagen är följande:

9

För perioden redovisas betydande vinster, före bokslutsdispositioner och skatt, av MKB med 269 Mkr (267), av SYSAV med 65 Mkr (-27) samt av CMP med 66 Mkr (67). I bolagens upprättade helårsprognoser prognostiseras betydande vinster, före bokslutsdispositioner och skatt, av MKB med 328 Mkr, av SYSAV med 107 Mkr samt av CMP med 65 Mkr.

Malmö Stadshus AB (som äger alla aktier i de helägda bolagen Malmö Stadsteater AB, Malmö Live Konserthus AB, Vagnparken i Skåne AB, Minc i Sverige AB, Malmö kommuns parkeringsaktiebolag, MKB Fastighets AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB samt Boplats Syd AB) har till och med 31 augusti erhållit 37,5 Mkr i aktieutdelning varav 33,9 Mkr från MKB och 3,6 Mkr från Malmö kommuns parkeringsaktiebolag. Malmö Stadshus AB har i sin tur delat ut 30 Mkr till kommunen. Kommunen har därtill erhållit 19,2 Mkr i utdelning varav 18,9 Mkr från CMP och 0,3 Mkr från Kommunassurans Syd Försäkrings AB.