Pedagogisk verksamhet

Förskolenämnd

Antalet barn i förskoleålder ökar i ungefär samma takt som i fjol. Nämnden gör bedömningen att i genomsnitt 20 300 barn kommer att ha plats i förskola eller pedagogisk omsorg under året, vilket är en ökning med cirka 400 barn sedan 2015. Befolkningsökningen bedöms vara lägre än vad som förväntades i senaste prognosen.

I augusti fanns det 455 barn i kö till förskola. Under perioden januari–augusti har inget barn behövt vänta på plats i mer än fyra månader.

Lokalplanering och utbyggnad av förskolor fortsätter. Under perioden har sju nya förskolor öppnats, bland annat i Västra Hamnen och Innerstaden där behovet är stort. Totalt har cirka 700 förskoleplatser tillkommit och cirka 100 platser har lämnats till grundskolan. Liksom i föregående prognos görs bedömningen att nettoutbyggnaden under året kommer att uppgå till cirka 600 platser.

Insatser pågår för att öka kvalitet och likvärdighet inom verksamheten. Bland annat har två nya ledningsfunktioner har införts, en förste förskollärare som ska stärka och samordna det pedagogiska ledarskapet på varje förskola och en biträdande förskolechef som ska säkerställa ett närvarande ledarskap och en god resursplanering i vardagen. När det gäller det systematiska kvalitetsarbetet riktas fokus i år på förskolornas arbete med barn i behov av särskilt stöd.

Planering pågår för att etablera en ny familjecentral i stadsområde Väster och en ny öppen förskola för nyanlända.

Nettokostnaden för förskolenämnden uppgick under perioden till 1 623 Mkr. Jämfört med motsvarande period föregående år har nettokostnaden ökat med 6 %. Nettokostnaden är lägre än planerat till följd av att antalet barn i befolkningen är färre. Detta möjliggör tillfälliga satsningar under hösten på arbetskläder (ytterkläder) till personalen och åtgärder för att uppnå en god och likvärdig inne- och utemiljö över hela staden.

För året beräknas nettokostnaden uppgå till 2 593 Mkr, vilket är en ökning med 6,4 % jämfört med 2015. Av nettokostnadsökningen kan 2,5 % hänföras till befolkningsökningen och därmed till ett ökat antal barn i förskola. Resterande ökning beror främst på pris- och löneutvecklingen.

Grundskolenämnd

Under året beräknas antalet elever i förskoleklass, grundskola och särskola uppgå till cirka 33 600 vilket är en ökning med knappt 2 100 elever jämfört med 2015. Detta är en betydligt större elevökning än vad som redovisats de senaste åren. Ökningen beräknas dock bli lägre än vad som prognostiserades i föregående delårsrapport eftersom antalet nyanlända elever beräknas bli färre.

Antalet barn i fritidshemsverksamhet fortsätter att öka och beräknas under året uppgå till cirka

15 800. I denna prognos görs bedömningen att cirka 900 fler barn har plats i fritidshemsverksamhet jämfört med föregående år. Detta är betydligt lägre antal jämfört med den bedömning som gjordes i delårsrapporten i våras.

Arbetet fortgår med att förändra och skapa nya skollokaler. Under perioden har cirka 1 050 platser skapats. Inför höstterminen invigdes två nya skolor, Stapelbäddsskolan och Glasbruksskolan. Resterande behov av platser har kunnat tillgodoses genom förtätning i befintliga skolor.

Den stora befolkningsökningen medför även ett fortsatt stort fokus på rekrytering av personal. Ett intensivt arbete pågår för att hitta nya vägar för att finna pedagoger och andra kompetenser samtidigt som det råder nationell brist på lärare.

Grundskoleförvaltningens och Skolinspektionen enkätundersökningar visar att jämfört med förra året är fler elever nöjda med sin skola och sitt fritidshem.

En omorganisation av särskilda undervisningsgrupper blev klar vid halvårsskiftet. All intagning sker nu via en central enhet, Centrala specialistteamet, som också ansvarar uppföljning och planering av elevernas utskolning till ordinarie undervisningsgrupper.

Under året har utvecklingen och implementeringen av nya IT-lösningar inom skolan fortsatt. Det gäller bland annat mobila enheter såsom iPads och Chromebooks. Utifrån handlingsplanen har 13 000 Chromebooks börjat levereras till skolorna.

Staten har, med syftet att höja kunskapsresultaten, från och med höstterminen utökat antalet undervisningstimmar i matematik. Det innebär utökad matematikundervisning i årskurserna 4-6 med en timme per vecka. Staten har också via satsningen Lärarlönelyftet möjliggjort ökade löner för cirka 1 200 särskilt kvalificerade medarbetare.

Nettokostnaden för grundskolenämnden uppgick under perioden januari–augusti till 2 183 Mkr. Detta är en ökning med 6 % jämfört med motsvarande period föregående år. Nettokostnaden är lägre än planerat till följd av det lägre antalet nyanlända elever. Detta möjliggör tillfälliga satsningar på ytterligare elevdatorer och andra kvalitetshöjande åtgärder under hösten.

För året beräknas nettokostnaden uppgå till 3 644 Mkr, vilket är en ökning med 11,4 % sedan 2015. Nettokostnaden, vilken beräknas öka betydligt mer än tidigare år, påverkas främst av ett ökat antal elever och pris- och löneutvecklingen men även på eventuella satsningar under resten året. Antalet elever/barn prognostiseras öka med 6,6 % i grundskola och med 6,3 % i fritidshem jämfört med föregående år.

Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Antalet elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola beräknas i genomsnitt under året uppgå till cirka 9 900. Ökningen med cirka 200 elever sedan 2015 visar sig framförallt i fristående skolor och på introduktionsprogram.

För att mer effektivt kunna bedriva skolutveckling för nyanlända samlas större delen av språkintroduktionen i Startskolan. Skollokaler på Norra Sorgenfri är till vissa delar tagna i bruk av Startskolan. Den förväntade elevökningen inom språkintroduktion som grundade sig på befolkningsprognosen i december 2015 har dock uteblivit.

Kön till sfi minskade väsentligt under första tertialet och har sedan varit i stort sett oförändrad. Kön består av cirka 800 personer, varav 150 har väntat mer än tre månader. Arbetsmarknadsområdet arbetar tillsammans med vuxenutbildningsområdet samt med externa utbildningsanordnare för att skapa alternativ för sfi-studerande. Informationsinsatser till medarbetare inom vuxenutbildningen har genomförts. En utmaning är att finna deltidspraktikplatser som kan kombineras med studier.

Nämnden har i uppdrag att ta fram 200 nya åtgärdsanställningar genom växling av försörjningsstöd. Rekryteringarna har inte kunnat genomföras enligt plan. De anställningar som hittills genomförts gäller trivselvärdar inom ett antal nämnder i staden.

Nettokostnaden för nämnden uppgick under perioden januari-augusti till 1 058 Mkr vilket är cirka 0,5 % lägre än för motsvarande period föregående år. Under perioden har nämnden från Länsstyrelsen erhållit en utbetalning av deponerade hyror avseende Norra Sorgenfri på drygt 20 Mkr.

För helåret bedöms den totala nettokostnaden uppgå till 1 734 Mkr vilket är en ökning med 4,5 % jämfört med 2015. Den ökade nettokostnaden är främst en konsekvens av pris- och löneutvecklingen, en utökad verksamhet för nyanlända och andra verksamhetsanpassningar. Även en pågående genomgång av gamla investeringar och nedskrivningsbehov kan påverka nettokostnadsutvecklingen.