Noter

Not 1 – Verksamhetens intäkter

32

Not 2 – Verksamhetens kostnader

33

Not 3 – Avskrivningar och nedskrivningar

34

Under perioden har inga nedskrivningar gjorts.

Not 4 – Skatteintäkter

35

Not 5 – Generella statsbidrag och utjämning

36

Not 6 – Finansiella intäkter

37

Övriga räntor och finansiella intäkter sammanställd redovisning inkluderar 29 Mkr avseende ränteintäkt som MKB erhållit efter ett gynnsamt utslag i en rättsprocess.

Ränteintäkt på utlåning, 68 Mkr (73 Mkr), avser koncernbidrag enligt följande:

38

Not 7 – Finansiella kostnader

39

Not 8 – Eget kapital

40

I samband med övergång till komponentavskrivning har eget kapital 2016 korrigerats med 6 Mkr avseende redovisning av tidigare års avskrivningar på anläggningstillgångar i enlighet med RKR 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändring i uppskattningar och bedömningar samt rättelse av fel.

2015 har 10 Mkr avseende redovisning av tidigare års upplösning av bidrag till infrastrukturell åtgärd korrigerats direkt mot eget kapital i enlighet med RKR 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändring i uppskattningar och bedömningar samt rättelse av fel.

Ingående eget kapital sammanställd redovisning har justerats med 111 mkr beroende på att Malmö stadshus AB har fr.o.m. 2016-01-01 inkluderats i den sammanställda redovisningen.

Not 9 – Andra avsättningar

41

Malmö stads avsättning för lokalbank avser hyreskontrakt för lokaler som ej används och som efter särskilt beslut i kommunstyrelsen förvaltas av fastighetskontoret.

Malmö stad har brist på LSS-bostäder och kan för närvarande inte uppfylla kraven att insatser enligt SoL/LSS verkställs inom skälig tid. Kommunen riskerar därför att få betala särskild avgift, vilken har beräknats till 2 Mkr (5 Mkr).

2011 beslutade kommunfullmäktige om bidrag till infrastruktur avseende Malmöringen. Avsatt belopp, 65 Mkr, avser beräknade kostnader för att fullfölja beslutat åtagande.

Övriga avsättningar innehåller reserveringar för riskkostnader i samband med pågående rättsprocesser där dom fallit i första instans men överklagats.

Not 10 – Långfristiga skulder

42

Förutbetalda intäkter utgörs av investeringsbidrag och gatukostnadsersättning som ska periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.

Driftredovisning, Belopp i tkr

43

44

Investeringsredovisning, Belopp i tkr

45