Kommunfullmäktiges mål i budget 2016

Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål. Därför formulerar nämnder och bolagsstyrelser, utifrån kommunfullmäktigemålen, egna mål (nämndsmål) och till dessa uppföljning nämndsmål. Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att följa upp och analysera vad som åstadkommits i förhållande till den målsättning som är beslutad av nämnden eller bolagsstyrelsen, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål.

Inom två av kommunfullmäktiges målområden – En öppen stad och En kreativ stad – visar uppföljningen av nämndsmålen att utvecklingen i staden rör sig i positiv riktning mot måluppfyllelse. Inom En öppen stad är nämndernas fortsatta fokus på det systematiska jämställdhets- och antidiskrimineringsarbetet viktigt. Inom En kreativ stad bedömer nämnderna exempelvis att den statliga sommarlovssatsningen för barn i åldrarna 6-15 år har bidragit till förväntad måluppfyllelse.

Inom En trygg och tillgänglig stad är bedömningen, utifrån uppföljning av nämndsmålen, att en positiv förflyttning har skett under året vad gäller trygghet och säkerhet i hemmet och i det offentliga rummet. Likaså görs bedömningen att en positiv förflyttningar har skett under året inom En stad för alla. Exempelvis förväntas nämndsmålen kring nöjda färdtjänstkunder som upplever god service, tillgänglighet och gott bemötande uppfyllas under året. Detta bidrar till att Malmös äldre och personer med funktionshinder stärks i sina förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället. Det finns dock några nämnder som bedömer att de inte kommer att uppnå sina nämndsmål och då följaktligen inte kommer att fullt ut bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktigemålet.

För kommunfullmäktigemålen inom målområdena En stad för arbete och näringsliv, En ekologiskt hållbar stad – hållbar stadsstruktur (8a) och En stad med bra arbetsvillkor har nämnderna lyft större samhällsutmaningar som anses försvåra möjligheten till måluppfyllelse:

  • Kraftig befolkningsökning och skiftande sociala förutsättningar som bland annat påverkar elevers skolresultat är faktorer som påverkar möjligheterna att nå målsättningen inom En stad för arbete och näringsliv. Antalet hushåll med försörjningsstöd minskar, men antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd fortsätter att öka.
  • Bostadsbeståndet ökar inte i samma takt som befolkningen, och situationen är synnerligen svår för dem som står längre från bostadsmarknaden. Detta bidrar till att antalet personer som är hemlösa av strukturella skäl ökar. Det tycks finnas en diskrepans i målsättningarna mellan de nämnder som efterfrågar fler bostäder och de nämnder som planerar och skapar förutsättningar för ett ökat byggande.
  • Ökande konkurrens om arbetskraft och ökad personalomsättning inom flera yrken samt sjukfrånvaroutvecklingen bland Malmö stads medarbetare.

Dessa utmaningar kräver långsiktighet och bred samverkan, internt och externt. På samma sätt krävs långsiktigt samarbete och dialog över nämnds- och bolagsgränser kring barn och ungas uppväxtvillkor för att nå målsättningen inom En Stad för Barn och Unga.

Måluppfyllelsen brister också när det gäller Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val eftersom nämndsmål som har hög relevans och ambitionsnivå gentemot kommunfullmäktigemålet inte förväntas uppnås under året. Generellt sett finns ett stort fokus på miljövänliga produkter samt hållbart resande i kommunens verksamheter och en avsaknad av andra aspekter av den klimatsmarta staden såsom exempelvis det hälsofrämjande arbetet.

För En ung global stad anser en majoritet av nämnderna att de kommer att påverka kommunfullmäktigemålet som planerat, men det är svårt att göra en bedömning av i vilken grad nämnderna bedöms påverka kommunfullmäktigemålet. Nämnderna uppfattar målet som brett och svårt att följa upp. Det finns dock goda exempel på pågående utvecklingsarbete kring mål och uppföljning kopplat till kommunfullmäktigemålet.

Fullständig uppföljning av kommunfullmäktigemålen samt uppföljning av uppdragen från kommunfullmäktige i budget 2016 rapporteras till kommunstyrelsen i samband med Årsredovisningen 2016.