Finansiella rapporter

Översikt över redovisat resultat, Belopp i Mkr

1

Resultaträkning, Belopp i Mkr

RESULTATRÄKNING  Belopp i Mkr

Balansräkning, Belopp i Mkr

 

Kassaflödesanalys, Belopp i Mkr

31

Redovisningsprinciper

Lagstiftning och normgivning

Kommunens redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) om inget annat anges.

Enligt RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar finns sedan räkenskapsåret 2014 explicit krav på tillämpning av komponentavskrivning. Malmö stad tillämpar komponentavskrivning på investeringar som aktiverats från och med 2015. Omräkning av befintliga anläggningstillgångar har gjorts och från och med räkenskapsåret 2016 tillämpas komponentavskrivning även för dessa. En effekt av detta är att redovisningen av långtidsplanerat underhåll flyttas från driftredovisning till investering.

Kommunen har för övrigt inte ändrat några redovisningsprinciper eller beräkningsmetoder jämfört med årsredovisningen 2015.

Sammanställd redovisning

I den sammanställda redovisningen ingår från och med 2016 även det helägda bolaget Malmö Stadshus AB. Då bolaget är moderbolag i koncernen Malmö Stadshus AB utgör merparten av transaktionerna koncerninterna poster som elimineras i samband med konsolideringen. Jämförelsetalen för 2015 har inte korrigerats då bolagets omsättning och balansomslutning endast i ringa omfattning påverkar den sammanställda redovisningens resultat och ställning.

I övrigt har sammanställd redovisning upprättas på samma sätt och enligt samma redovisningsprinciper jämfört med årsredovisningen 2015.