Resultat

Under perioden januari–augusti uppgick det samlade resultatet för kommunen till +1 074 Mkr. Budgeten för perioden var +790 Mkr varför budgetavvikelsen uppgår till sammanlagt +284 Mkr. För hela 2016 prognostiseras ett positivt resultat på 531 Mkr. Då resultatet budgeterats till 242 Mkr innebär prognosen ett överskott gentemot budget om 289 Mkr.

I förra delårsrapporten prognostiserades ett överskott om 415 Mkr gentemot budget. Att överskottet nu förväntas bli lägre beror framför allt på lägre skatteintäkter och att kommunfullmäktige beslutat avsätta medel till ett tillfälligt stimulans- och omstruktureringsanslag.

Vinster från fastighetsförsäljningar prognostiseras överstiga budget med 88 Mkr. De egentliga verksamheterna prognostiserar ett överskott om 87 Mkr. Resterande del av överskottet om 114 Mkr gentemot budget förklaras framför allt ett förbättrat finansnetto och en positiv budgetavvikelse avseende övriga finansposter.

10

 

Det prognostiserade överskottet innefattar tre poster av mer tillfällig natur, där den sammantagna nettoeffekten är ett överskott om 118 Mkr. Utöver vinster från fastighetsförsäljningar innebär ett prognostiserat överskott i MKB att övriga bolag inom Malmö Stadshus AB beräknas kunna finansieras inom koncernen och kommunbidrag om 130 Mkr kan återföras till finansförvaltningen. Samtidigt finns även på kostnadssidan en post av engångskaraktär i form av 100 Mkr i stimulans- och omstruktureringsanslag för 2016.

Årets resultat i förhållande till skatter och generella bidrag prognostiseras till 3,1 %. Om poster av engångsnatur, 118 Mkr, exkluderas uppgår resultatnivån till 2,4 %. Under den senaste femårsperioden uppgår resultatet till 1,6 %. Resultatnivån under de senaste åren visas i diagrammet.