Prognostiserat budgetutfall för året

Total budgetavvikelse kommunen

Den totala budgetavvikelsen för kommunen prognostiseras till +289 Mkr. Verksamheternas nettokostnader beräknas understiga budgeterad nivå med 278 Mkr. Även skatteintäkterna understiger den budgeterade nivån medan finansnettot blir högre än budgeterat.

14

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett överskott mot budget om 1,4 Mkr. Nämnden fick 4 Mkr i tilläggsbudget till följd av förändrad befolkningsprognos. Sedan dess har Migrationsverkets prognos över invandringen justerats ner, vilket väntas leda till att antalet arvoderingar av gode män kommer att bli lägre än tidigare förväntat.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 94,5 Mkr för 2016. Överskottet förklaras bland annat av överskott från avsatta stimulans- och omstruktureringsmedel samt medel som frigjorts till följd av lägre kostnader i avtalen med trafikbolagen för färdtjänst. Andra beståndsdelar är överskott avseende kommungemensam IT samt medel som avsatts för helårseffekt av årets löneöversyn.

Ekonomiskt bistånd

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett underskott mot budget med 35 Mkr. Det genomsnittliga antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd varje månad väntas minska något under 2016 i förhållande till 2015.

Inför 2016 reducerades budgeten för ekonomiskt bistånd med drygt 30 Mkr med anledning av statliga satsningar för bland annat arbete och sysselsättning. Förändringarna av sjukförsäkring och arbetslöshetsersättning från a-kassa beräknas dock inte medföra att kommunens kostnader för försörjningsstöd minskar. En annan bidragande orsak till prognostiserat underskott är en höjning av riksnormen för barn och unga.

Servicenämnd

Nämnden prognostiserar ett överskott om 120 Mkr. Överskottet är hänförbart till stadsfastigheters verksamhet, där finansnettot ger ett överskott om 105 Mkr till följd av de för närvarande låga räntenivåerna.

Teknisk nämnd

Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott om 6 Mkr, exklusive vinster från exploateringsverksamhet och realisationsvinster. Överskottet är hänförligt till ett antal tillfälliga vakanser, lägre fastighetsskatt samt högre intäkter från tillfälliga parkeringsplatser än beräknat.

Årets exploateringsvinster prognostiseras till 200 Mkr vilket är 50 Mkr högre än budget. Prognosen sänks med 20 Mkr jämfört med prognosen i delårsrapport jan-april, vilket beror på försenade detaljplaner samt på att aktörer valt tomträtt istället för köp. Realisationsvinster, vilka ej budgeteras, förväntas ge ett överskott om drygt 38 Mkr.

Stadsbyggnadsnämnd

Nämnden prognostiserar ett överskott i verksamheten om 4 Mkr. Stadsbyggnadskontoret visar en prognos om 4 Mkr till följd av ökade intäkter för bland annat sanktionsavgifter samt lägre personalkostnader på grund av vakanser. Bostadsanpassningsbidraget visar ett överskott om 5 Mkr vilket i sin helhet är hänförbart till icke handlagda ärenden. Boplats syd visar ett underskott om 5 Mkr tillföljd av omperiodisering av intäkter till år 2017.

Arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Prognosen visar ett överskott med 15 Mkr. Överskottet beror dels på att satsningen på 200 nya åtgärdsanställningar inte kommer att genomföras enligt plan, dels på att den förväntade ökningen av nyanlända elever uteblivit.

Grundskolenämnd

Grundskolenämnden prognostiserar ett överskott för året med 30 Mkr vilket utgör cirka 0,8 % av nämndens kommunbidrag. Nämnden erhöll i februari ett utökat kommunbidrag med 115 Mkr till följd av flyktingsituationen. Av detta tillskott beräknas ett överskott uppkomma till följd av att antalet nyanlända elever prognostiseras bli färre än beräknat. För perioden januari-augusti visar nämnden ett överskott på över 100 Mkr. I årsprognosen har ett antal satsningar under hösten avseende inköp av ytterligare elevdatorer och kvalitetshöjande insatser beaktats. Egenfinansiering av stimulansåtgärder och kostnader för ökad undervisningstid i matematik har också beaktats nämndens prognos.

Förskolenämnd

Förskolenämnden prognostiserar ett överskott om 15 Mkr. Nämnden erhöll i februari ett utökat kommunbidrag med 14 Mkr för ett ökat antal nyanlända barn. I prognosen görs nu bedömningen att befolkningsökningen blir betydligt mindre än vad som tidigare förväntats.

Kulturnämnd

Prognosen för året visar ett överskott med 6 Mkr. Överskottet beror på ökade intäkter från fonder för konstinköp.

Fritidsnämnd

Fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om 3 Mkr för 2016. Främsta orsaker till det prognostiserade överskottet är att bidragsutbetalningarna beräknas bli lägre än budgeterat och att besöksutvecklingen vid Hylliebadet bedöms bli bättre än budgeterat.

Social resursnämnd

Nämnden prognostiserar ett överskott om 1,5 Mkr för 2016. Överskottet uppstår bland annat i verksamheten för ensamkommande barn, till följd av att överklaganden av ersättningsbeslut från Migrationsverket lett till ökade intäkter. Nämnden har också, sedan föregående prognostillfälle, fått tilläggsmedel för ensamkommande barn om 10 Mkr, vilket täcker kostnader som tidigare lett till underskott.

Utöver sin ordinarie verksamhet ansvarar nämnden också för två områden för vilka den helt befriats från resultatansvar. Personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (med beslut från Försäkringskassan) prognostiserar ett nollresultat och för statsbidrag för flyktingar prognostiseras ett överskott om 31 Mkr. Orsaken till överskottet avseende statsbidrag flyktingar är en ökning av antalet personer som väntas få uppehållstillstånd under året samt att schablonersättningen höjts med 50 % från och med 2016.

Stadsområdesnämnder

Stadsområdesnämnderna har ansvar för vård och omsorg, individ- och familjeomsorg, fritid och kultur, gemensam service och övrigt inom sina respektive geografiska områden. Sammantaget prognostiseras ett underskott för stadsområdesnämnderna om knappt 26 Mkr, exklusive kostnader för hemlöshet för vilka nämnderna befriats från resultatansvar. Tabellen visar prognosen per stadsområdesnämnd och verksamhetsområde, med efterföljande kommentar för de nämnder som prognostiserar en budgetavvikelse.

15

Stadsområdesnämnd Norr

Stadsområdesnämnd Norr prognostiserar ett underskott om 3,5 Mkr för 2016, exklusive kostnader för hemlöshet för vilka nämnden befriats från resultatansvar. Merparten av underskottet uppstår inom individ- och familjeomsorgen. Den främsta orsaken till underskottet är kostnader förknippade med det ökade antalet asylsökande ensamkommande barn samt kommunmottagna barn och vuxna som behöver stöd från socialtjänsten med bland annat boende. Nämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om att få ta del av den reserv för flyktingmottagande som avsattes i samband med tilläggsbudget 2016.

Stadsområdesnämnd Innerstaden

Stadsområdesnämnd Innerstaden prognostiserar ett underskott om 22,1 Mkr exklusive kostnader för hemlöshet för vilka nämnden befriats från resultatansvar. Underskottet uppkommer inom individ- och familjeomsorgen beroende på att kostsamma placeringar, framför allt av barn och ungdomar, varit väsentligt fler än budgeterat och inom vård och omsorg till följd av användande av fler platser än budgeterat inom särskilt boende. Med anledning av det prognostiserade underskottet planerar nämnden anta ytterligare en ekonomisk åtgärdsplan.

Hemlöshet

Stadsområdesnämnderna har verksamhetsansvar för att hjälpa hem- och bostadslösa. I budget 2016 beslutades att befria stadsområdesnämnder från ansvar för ekonomiskt resultat till följd av hemlöshet. Under januari–augusti uppgick nettokostnaden för hemlöshet i stadsområdena till 243,2 Mkr och under året prognostiseras kostnaden uppgå till 386,3 Mkr, vilket är en ökning med 49 % jämfört med 2015 och innebär ett underskott i förhållande till budget med 181 Mkr. Tabellen visar kostnaderna per stadsområdesnämnd.

16

Finansiering

Finansverksamheten, vilken inkluderar hamnanläggningarna, prognostiserar ett sammanlagt överskott gentemot budgeten på 114 Mkr.

Intäkterna från skatter och generella statsbidrag förväntas bli 42 Mkr lägre än budget. Prognosen bygger på SKL:s bedömningar från augusti 2016 där skatteunderlaget nedreviderats jämfört med vårens prognoser. För Malmös del innebär det 79 Mkr lägre skatteintäkter jämfört med prognosen i samband med Delårsrapport januari–april. Orsaken är framför allt att bedömningen över antalet asylsökande och ensamkommande flyktingbarn 2016 påtagligt har sänkts vilket i sin tur minskar den prognostiserade offentliga konsumtionen.

17

Räntor och utdelning beräknas ge ett sammanlagt överskott gentemot budget på 56 Mkr. Ett förbättrat räntenetto samt ökade internräntor gentemot förvaltningarna förklarar överskottet.

Lägre kostnader för personalförsäkringar och pensioner ger ett överskott gentemot budget om 81 Mkr.

För övriga finansposter prognostiseras ett överskott om sammantaget 19 Mkr. Ett prognostiserat överskott i MKB och lägre kostnader för kommungemensamma anläggningar möter ökade kostnader i form av stimulans- och omstruktureringsanslag. För KS-anslag till förfogande prognostiseras ett underskott till följd av utökat kommunbidrag för lokalkostnader till förskolenämnden och grundskolenämnden. Prognosen för KS-anslag till förfogande förutsätter dock att de resterande 40 Mkr av det tillfälliga ekonomiska stödet från staten avseende flyktingmottagande kommer att avropas under året.