Investeringsverksamhet

Med investeringsverksamhet innefattas både investeringar i anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter.

Investeringsvolym

Under årets åtta första månader uppgick investeringarna till 1 178 Mkr. För hela 2016 prognostiseras de till 2,3 miljarder kronor, vilket är 300 Mkr högre än föregående år.

Under de senaste fem åren har den genomsnittliga investeringsvolymen uppgått till drygt 2,1 miljarder kronor per år. Volymen har varit stigande under många år.

Om däremot investeringarna sätts i relation till verksamhetens kostnader blir bilden något annorlunda. Under åren fram till 2012 låg den genomsnittliga investeringsvolymen på drygt 10 % av kostnaderna, därefter ökar andelen till 11 %.

19

20

Försäljning av tillgångar

Årets försäljningar av tillgångar prognostiseras till 440 Mkr och avser i huvudsak exploateringsområden.

Finansiering av investeringar

Investeringsverksamheten finansieras under året till 55 % av skattemedel. Försäljningar bidrar med 10 % medan resterande 35 % måste finansieras med nyupplåning.

Investeringarnas finansiering har under de gångna åren i allt mindre del kommit från skatteintäkter och försäljning. Istället har nettoskuldsättningen ökat något.

21

Objektsgodkännande

Investeringar binder upp kommunens kapital vilket påverkar kommunens rörelsefrihet under en lång tid. Före genomförandet av större investeringsobjekt måste därför nämnderna inhämta godkännande från kommunstyrelsen, om den totala bruttoutgiften för objektet överstiger 15 Mkr. Om totala bruttoutgiften för objektet överstiger 50 Mkr skall kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande.

Under perioden januari–augusti har beslut tagits gällande objektsgodkännande om totalt 758 Mkr. Nedanstående tabeller redogör för en uppföljning av fattade beslut om objektsgodkännande.

22

23

24