Finansiellt mål

Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål att Malmö stad skall ha en hållbar ekonomisk utveckling. Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre indikatorer.

Resultatet ska, utöver målet om 1 % av skatter och generella statsbidrag år 2019, uppgå till en nivå som motsvarar årets investeringar i långtidsplanerat underhåll.

För 2016 uppgår det budgeterade resultatet till 1,4 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Prognosen anger att resultatet kan uppgå till 3,1 % i år och till 2,4 % om engångsposter exkluderas.

Räntebärande nettolån ska år 2019 uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Den budgeterade lånekvoten för år 2016 uppgår till 15,1 %. Prognostiserad nivå uppgår nu till 4,1 %.

Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning skall följas.

Den budgeterade kapitalkostnadsnivån för år 2016 uppgår till 5,3 %. Prognosen pekar mot att nivån kommer att uppgå till 5,2 %.

Utifrån den prognostiserade utvecklingen av de tre indikatorerna kan den ekonomiska utvecklingen beskrivas som hållbar.

12