Budgetutfall januari-augusti

För perioden januari–augusti redovisas ett överskott om +1 074 Mkr, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget om +284 Mkr. Nämnderna har dock periodiserat en något större andel av sina kommunbidrag till årets första åtta månader än vad de senaste fem årens fördelning av nettokostnaderna över året visar. Detta kan eventuellt vara en delförklaring till de relativt stora överskotten för nämnderna i delårsbokslutet och förklarar underskottet i finansförvaltningen.

13