Balanskrav

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Realisationsvinster skall frånräknas årets resultat. Det prognostiserade resultatet för 2016, justerat för realisationsvinster, visar att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.

11