Ekonomisk ställning

Soliditet

Soliditeten visar hur stor del av balansräkningens tillgångar som finansierats med eget kapital. Soliditeten prognostiseras vid årsskiftet uppgå till 42 %. Detta är en minskning med 2 procentenheter under året. Förändringen förklaras av att tillgångarna ökar med 7 % medan det egna kapitalet endast ökar med 4 %.

Soliditeten inklusive den del av pensionsförpliktelsen som intjänats före 1998 beräknas uppgå till 25 %, vilket är något högre än föregående år. Förbättringen förklaras av att ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 successivt minskar.

25

26

Räntebärande nettoskuld

Kommunens räntebärande nettoskuld, vari även pensionsavsättningen ingår, beräknas öka med knappt 300 Mkr till 2,4 miljarder kronor vid årets slut.

Pensionsförpliktelser

Kommunens pensionsförpliktelser till anställda och före detta anställda beräknas vid årsskiftet uppgå till sammanlagt 7 336 Mkr. Detta är en minskning med 252 Mkr sedan föregående årsskifte.

De pensioner som intjänats före 1998 beräknas till 5 598 Mkr och redovisas som en ansvarsförbindelse. Detta betyder att 76 % av pensionsförpliktelsen ligger utanför balansräkningen.

Hela pensionsförpliktelsen har återlånats för att därigenom finansiera del av kommunens samlade tillgångar.

27