Sammanfattning

För 2016 prognostiseras ett positivt resultat på 531 Mkr. Då resultatet budgeterats till 242 Mkr innebär prognosen ett överskott gentemot budget om 289 Mkr. Budgetavvikelsen beror framför allt på högre vinster från fastighetsförsäljningar, ett förbättrat finansnetto och en positiv budgetavvikelse avseende övriga finansposter. De egentliga verksamheterna prognostiserar ett överskott om 87 Mkr.

Kommunfullmäktige har fastställt tio kommunfullmäktigemål inom nio målområden och ett finansiellt mål. För fyra av målen (En öppen stad, En kreativ stad, En trygg och tillgänglig stad och En stad för alla) visar uppföljningen av nämndsmålen att utvecklingen i staden rör sig i positiv riktning mot måluppfyllelse. För kommunfullmäktigemålen inom målområdena En stad för arbete och näringsliv, En ekologiskt hållbar stad – hållbar stadsstruktur (8a), En stad med bra arbetsvillkor och En Stad för Barn och Unga har nämnderna lyft större samhällsutmaningar som anses försvåra möjligheten till måluppfyllelse.  Måluppfyllelsen brister också när det gäller Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val. Inom En ung global stad är det inte möjligt att göra en bedömning av i vilken grad nämndernas arbete påverkar kommunfullmäktigemålet.

Kommunfullmäktiges finansiella mål är att Malmö stad skall ha en hållbar ekonomisk utveckling. Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre indikatorer. Utifrån den prognostiserade utvecklingen av de tre indikatorerna kan den ekonomiska utvecklingen beskrivas som hållbar.

Den demografiska utvecklingen i Malmö innebär fortsatta utmaningar och krav på kontinuerlig anpassning av verksamheterna. Snabba förändringar i flyktingmottagandet skapar osäkra planeringsförutsättningar och ökar behovet av flexibilitet hos verksamheterna.

I förskole- och framförallt grundskoleverksamheten ökar behovet av utbyggnad, lokalanpassningar och kompetensförsörjning samtidigt som stora utmaningar finns för att skapa en likvärdig verksamhet med hög kvalitet. Ständiga verksamhetsanpassningar görs inom de pedagogiska verksamheterna för att förbättra verksamheten och anpassa den till efterfrågan.

Behovet av förskole- och skolplatser för barn till nyanlända (med uppehållstillstånd eller asylsökande) bedöms nu bli betydligt lägre än vad som prognostiserades i föregående delårsrapport. Trots detta ökar antalet elever i grundskola i betydligt snabbare takt än tidigare år. Totalt beräknas antalet elever i grundskola vara cirka 2 100 fler än i fjol. När det gäller förskoleverksamheten ökar behoven ungefär lika mycket som föregående år och cirka 400 fler barn förväntas ha en plats i förskola i år. Inom gymnasieverksamheten beräknas cirka 200 fler Malmöelever gå i gymnasieskola i år. För året prognostiserar de pedagogiska verksamheterna överskott med 60 Mkr.

Hemlösheten fortsätter att öka. Antalet hemlösa som varje dygn får hjälp är knappt 5 000. En följd av att det blir svårare att hitta lägenheter är att hemlösa placeras på hotell och andra dyrare lösningar. Sammantaget prognistiseras kostnaderna för hemlöshet öka med 126 Mkr jämfört med 2015, vilket motsvarar 49 %. Den totala kostnaden för boende för hemlösa beräknas därmed uppgå till 386 Mkr 2016.

Det genomsnittliga antalet hushåll per månad som erhöll ekonomiskt bistånd under perioden januari–augusti var 9 812, vilket var 171 färre än motsvarande period 2015. Trots detta ökar kostnaderna för ekonomiskt bistånd med 1,4 % i förhållande till 2015, bland annat till följd av en höjning av riksnormen.

Inom vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning sker fler förändringar under året som påverkar verksamheten såväl vad gäller resurseffektivitet som kvalitet och arbetsmiljö. Kommunfullmäktige har antagit kommungemensamma riktlinjer för biståndsbedömning inom vård och omsorgsverksamheten. Syftet med riktlinjerna är att säkra likställigheten så att alla malmöbor i behov av stöd och hjälp får en jämlik bedömning. Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne har undertecknats som ska stödja utvecklingen mot att en större del av vården av de mest sjuka ska kunna ske i patientens/brukarens hemmiljö. Inom hemtjänsten pågår införande av nyckelfri hemtjänst, med elektroniska lås, och förberedelse pågår för hantering av arbetskläder för personal i brukarnära arbete.

Det ökade antalet asylsökande i Sverige under 2015 fortsätter att ge effekter för Malmö stad under 2016 och kommande år. Den nya bosättningslagen tillsammans med förändrade fördelningstal mellan kommuner avseende ensamkommande barn påverkar kommunens åtagande vad gäller skola, socialtjänst och boendelösningar. Mottagandet har dock inte blivit så omfattande under våren och sommaren som befarades i samband med fördelning av tilläggsbudget 2016.