Delårsrapport januari-augusti 2016

bildbank140905_0373_bildbank_pr_7017029a075672a1b50c05a445ac33ac__70007
1074
Reslutat

Under perioden januari–augusti uppgick det samlade resultatet för kommunen till +1 074 Mkr. Budgeten för perioden var +790 Mkr varför budgetavvikelsen uppgår till sammanlagt +284 Mkr. För hela 2016 prognostiseras ett positivt resultat på 531 Mkr. Då resultatet budgeterats till 242 Mkr innebär prognosen ett överskott gentemot budget om 289 Mkr.

Läs mer
Flyktingmottagande

Under 2015 anlände ett historiskt högt antal människor på flykt till Sverige. Det har satt press på stat och kommuner i flyktingmottagandet och lett till en rad förändringar i lagstiftning, regelverk och rutiner. Det höga mottagandet under 2015 fortsätter att påverka kommunen under 2016 och kommande år framöver.

Läs mer