Vård och omsorg

Individ- och familjeomsorg

Nettokostnaden för individ- och familjeomsorg, exklusive ekonomiskt bistånd, var under årets första tertial 402 Mkr, vilket är 3 % mer än motsvarande period föregående år. För hela 2015 beräknas nettokostnaden uppgå till 1 192 Mkr, vilket är en ökning med 3,2 % jämfört med 2014. I denna kostnad ingår de 30 Mkr som syftar till att få fler personer självförsörjande.

Antalet vårddygn på institution och i familjehem för barn och ungdomar prognostiseras ligga i nivå med 2014, medan en liten minskning prognostiseras avseende vuxna. Den totala kostnaden för institutionsvård och familjehem prognostiseras till 265 Mkr 2015, vilket är 6 % mindre än föregående år. I stadsområdenas delårsrapporter framgår att antalet anmälningar och utredningar om barn och ungdomar som far illa ökar kraftigt, något som bör följas särskilt framöver.

Sociala resursnämnden tillsatte i november 2014 en tjänst för att samordna och insatserna samt lägga fram en handlingsplan gällande utsatta EU-migranter. I mars antog sociala resursnämnden en handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö. Handlingsplanen består av ett antal insatser som sociala resursförvaltningen får i uppdrag att ta fram såsom vinterhärbärge, evakueringslokaler och samordning av insatser.

Hemlöshet

Kostnaderna för hemlöshet har ökat kraftigt under senare år. I sina delårsrapporter bedömer stadsområdena att kostnaderna för 2015 kommer uppgå till 230 Mkr, vilket är 10 % mer än utfall 2014. Den genomsnittliga årliga ökningstakten har varit 13,5 % under den senaste 10-årsperioden. Bedömningen bygger på att tillgången till lägenheter ökar under året bl.a. genom det avtal med MKB om 100 ytterligare lägenheter för andrahandsuthyrning till barnfamiljer i dyra boendelösningar som tecknades 2014. Av de 100 nya lägenheterna är, efter fyra månader, 55 lägenheter uthyrda i andra hand. Innan sommaren kommer 75 lägenheter vara överförda och resterande 25 lägenheter beräknas vara överförda efter sommaren.

Diagram20

Utvecklingen i stadsområdena varierar. Stadsområdena Norr och Söder prognostiserar en kostnadsökning jämfört med 2014 med 22 % respektive 30 %. Stadsområdena Väster och Innerstaden prognostiserar mindre ökningar, medan Stadsområde Öster, som tilldelats en relativt stor andel av de extra 100 MKB-lägenheterna, prognostiserar en kostnadsminskning om ca 2 %. Stadsområde Öster har kunnat minska boende på hotell med nästan 40 % och totalt för samtliga stadsområden minskar antalet hotellnätter för hemlösa med drygt 12 % enligt prognosen.

Under 2014 tog Malmö emot 1 860 flyktingar och enligt Migrationsverkets prognoser kommer flyktingmottagandet i Sverige att öka ytterligare under 2015 vilket påverkar hur många som kommer till Malmö. Detta påverkar sannolikt hemlösheten och efterfrågan på hjälp från kommunen. Stadsområde Innerstaden påpekar i sin delårsrapport att antalet krigsdrabbade familjer med anhöriganknytning ökar och att planeringen försvåras på grund av bristande förhandsinformation kring när och hur många människor som kommer. Detta gäller inte bara hemlösheten utan även övrig individ- och familjeomsorg.

Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Nettokostnaderna för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning prognostiseras för 2015 till totalt 4 008 Mkr, vilket innebär en ökning i förhållande till 2014 med 2,1 %. Kostnadsutvecklingen verkar ha bromsats upp något i förhållande till tidigare år – under 2014 ökade kostnaderna med 3,6 % och under 2013 med 5,1 % – vilket sannolikt är en effekt av de åtgärder som genomförts i verksamheterna.

Inom verksamhetsområdet fortsätter arbetet med verksamhetsutveckling och kostnadseffektiviseringar. Nytt IT-stöd för verksamheten används sedan januari 2015 och har under våren inneburit vissa övergångsproblem. I nuläget är det svårt för stadsområdesnämnderna att få fram tillförlitlig statistik, vilket försvårar uppföljningen av insatser samt prognosarbetet inom verksamheten. Arbete pågår med att kvalitetssäkra uppgifter och statistik samt utveckla rutiner i det nya systemet.

Samtidigt med införandet av nytt IT-stöd infördes nya brukaravgifter som påverkar alla delar av verksamheten, som exempelvis tim-debitering för serviceinsatser i hemtjänsten (upp till maxtaxa) och avgift för hemsjukvårdsinsatser. Nya avgifter i kombination med nytt system ledde i början av året till att en del brukare fick felaktiga fakturor. Ett intensivt arbete har dock bedrivits för att komma till rätta med de initiala problemen.

Förberedelse pågår inför ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och Skånes kommuner som ska träda i kraft i januari 2016. Avtalet är ett utvecklingsavtal som syftar till att Region Skåne och kommunerna i samverkan ska bygga upp läkarstöd och hemsjukvård så att brukare i större utsträckning kan få vårdinsatser i hemmet i syfte att undvika onödiga sjukhusinläggningar eller besök på akutmottagning. Avtalet kommer att ställa ökade krav på kommunernas möjligheter att erbjuda hemsjukvårdsinsatser dygnet runt, veckans alla dagar, och arbete pågår med att beräkna de ekonomiska effekterna för Malmö.

Omsorg om äldre

Äldreomsorgen omfattar insatser inom hemtjänst, korttidsvård och särskilt boende. I detta ingår också insatser såsom trygghetslarm och hälso- och sjukvårdsinsatser.

Nettokostnaderna för dessa insatser minskar totalt med cirka 111 Mkr eller 4,1 % i förhållande till 2014. Det är framför allt inom hemtjänst och särskilt boende som kostnaderna minskar, medan kostnaderna istället ökar inom korttidsvård, vilket syns i tabellen.

Diagram21

Inom hemtjänsten bedömer något stadsområden att behoven minskar, vilket innebär lägre kostnader under året. Orsaken till den förväntade kostnadsminskningen är dock främst de åtgärder som vidtas i verksamheterna för att få kostnaderna i balans med budget. Samtidigt beskriver flera av stadsområdena att behovet av mer avancerade hemsjukvårdsinsatser ökar i samband med att brukare skrivs ut från sjukhus, vilket på sikt kan driva kostnaderna uppåt igen. Inom särskilt boende har en ny prismodell införts 2015 med mer enhetlig prissättning per plats. Anpassningen till de intäktsnivåer som den nya prislistan ger samt andra åtgärder i verksamheten leder sammantaget till en förväntad kostnadsminskning i förhållande till föregående år.

För korttidsvård ökar istället kostnaderna med drygt 12 %. En del av förklaringen är den ökade utskrivningen från sjukhus av brukare med mer omfattande vårdbehov. I många fall behöver dessa brukare en placering i kommunal korttidsvård innan det är möjligt att återgå till sitt vanliga boende med hemtjänst. Samtidigt har införandet av nytt verksamhetssystem samt problemen med avgiftsdebitering under våren påverkat biståndshandläggarnas möjligheter att följa upp korttidsinsatser, vilket till viss del inneburit längre vistelsetider.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

För insatserna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning beräknas nettokostnaderna öka med cirka 52 Mkr eller 4,6 % i förhållande till föregående år. Ökningstakten beräknas därmed bli något lägre 2015 än vad den var 2014 då kostnaderna för dessa insatser ökade med cirka 6 %.

Behovet av LSS-bostäder fortsätter att öka och utbyggnaden medför stadigt ökande kostnader i verksamheten. Samtidigt ökar antalet brukare med behov av särskilt omfattande insatser något. Även inom daglig verksamhet väntas antalet brukare öka, vilket medför ökade kostnader i förhållande till tidigare år. Kostnadsökningen beräknas dock inte bli riktigt lika stor 2015 som den blev 2014.

Antalet ärenden med personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken fortsätter också att öka, med ökade kostnader som följd. Dessa kostnader uppstår när brukare som har behov av assistans överstigande 20 timmar per vecka får utökad assistans med assistansersättning beviljad av Försäkringskassan. Vid beslut om assistansersättning ska den kommun som ansvarar för insatsen ersätta Försäkringskassan för kostnader för de första 20 assistanstimmarna per vecka. Vilken timersättning som ska betalas beslutas på nationell nivå och gäller för samtliga kommuner. Mellan 2008 och 2014 har antalet sådana ärenden som Malmö stad har kostnadsansvar för ökat med 27 %, från i genomsnitt 359 ärenden per månad 2008 till 456 ärenden 2014.

Ekonomiskt bistånd

Den satsning som påbörjades 2014 på att få fler Malmöbor självförsörjande och minska försörjningsstödet har fortsatt genom att fler socialsekreterare har anställts för att minska antalet ärenden per handläggare. Med färre antal hushåll per handläggare ökar möjligheterna till fler personliga nybesök, fler genomförandeplaner, fler externa kontakter för samverkan vilket sammantaget bidrar till att öka brukarnas möjligheter till självförsörjning. Antalet planerings- och uppföljningsbesök hos socialsekreterarna ökar kontinuerligt. Antalet nybesök är också högre än under årets första fyra månader 2014. Nettokostnadsökningen för försörjningsstödet prognostiseras för 2015 till 3 %, vilket är i nivå med ökningen mellan 2013 och 2014.