Plan och stadsmiljö

Teknisk nämnd

Nämndens nettokostnad, exklusive exploaterings- och realisationsvinster, uppgår under perioden januari-april till 166 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en minskning med 45 Mkr. Nämndens nettokostnadsprognos för helåret 2015 är 696 Mkr vilket innebär en minskning om 35 Mkr eller knappt 5 % jämfört med 2014. Minskningen beror på lägre kostnader för bulleråtgärder och nedskrivningar.

Med investeringsverksamhet innefattas både investeringar i anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter. Nämndens bruttoinvesteringsvolym beräknas under året uppgå till 874 Mkr, vilket är 54 Mkr lägre än budgeterat. Utbyggnadsinvesteringarna uppgår till 428 Mkr och exploateringsinvesteringar till 270 Mkr.

Försäljningen av exploateringsmark beräknas uppgå till 450 Mkr. Under perioden januari – april har köpeskillingar på totalt 275 Mkr inkommit, varav 199 Mkr avser projektet Malmö Live.

Ny- och tillbyggnaderna för ridanläggningen i Hyllie är genomförda. Den nya ridanläggningen på Klagshamnsudden beräknas stå klar i höst.

Malmöexpressen har snart rullat ett år och på sträckan Stenkällan-Västra Hamnen har resandet ökat med ca 30 % enligt Skånetrafiken jämfört med innan Malmöexpressen började trafikera sträckan.

För att öka tryggheten har arbete pågått för bättre och effektivare belysning på ett antal gång- och cykelbanor. Arbete pågår med nytt hyrcykelsystem.

Planering och förberedelser inför vår- och sommararrangemangen pågår. I Folkets park har stora arrangemang genomförts samt tillfälliga lösningar skapats som ersättning för det tidigare tivolit.

Stadsbyggnadsnämnd

Nämndens nettokostnad för perioden januari-april uppgår till knappt 31 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en ökning med 4 Mkr. Nämndens nettokostnadsprognos för helåret är 99 Mkr vilket innebär en ökning om 13 Mkr eller knappt 15 % jämfört med 2014. Ökningen förklaras bl.a. av ökning av lönekostnader samt högre kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

Under våren har detaljplaner antagits som möjliggör för byggandet av 1 090 bostäder och 360 förskolplatser.

Flera nya planprogram pågår eller kommer att startas upp under 2015, exempelvis för Holma-Kroksbäck, Stadion, Gottorps allé, Triangeln, Hästhagen, Annetorp, Sege Park och Rosengård.

Kommunfullmäktige gav i maj 2014 uppdrag åt stadsbyggnadsnämnden att utreda Boplats Syds framtida form. Utredningen har nu genomförts och kommer att redovisas för kommunfullmäktige under året.

Servicenämnd

Nämndens nettointäktsprognos för helåret 2015 är knappt 41 Mkr. År 2014 hade nämnden en nettointäkt om 30 Mkr. Differensen beror fram för allt på förändringen av resultatkrav mellan åren. Den största förändringen mellan åren är att en del av nämndens räntenetto återförs till finansförvaltningen.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 1 160 Mkr vilket är 115 Mkr lägre än budgeterad investeringsram. Avvikelsen mot budget beror på att ett antal projekt förskjutits framåt i tiden av olika orsaker samt överföring av investeringsram till kommunstyrelsen till följd av organisationsförändring.

I januari hölls invigningen av vindkraftverket Nötåsen 1 i Sundsvall. Vindkraftverket beräknas producera cirka 5 % av den el som används i de kommunala verksamheterna. Upphandlingen av ett andra nyckelfärdigt vindkraftverk pågår, med målsättning om upprättat leveransavtal år 2015.

Inom kommuntjänster har den nya verksamheten specialtransporter börjat finna sina former samtidigt som tillgången till fordon och lokaler, vilka skadades i översvämningen hösten 2014, är på väg att lösas.

En utredning av ventilationen i grundskolan pågår. Ett 20-tal skolor i stadsområde Väster är inventerade utifrån gällande myndighetskrav på ventilationens tekniska standard. Analysen kommer under 2015 att resultera i en handlingsplan.

Miljönämnd

Nämndens nettokostnad för perioden uppgår till 20 Mkr, vilket är en minskning med 2 Mkr eller 7,5 % jämfört med samma period föregående år. Nämndens nettokostnadsprognos för 2015 är 60 Mkr vilket är på samma nivå som utfallet för 2014.

Bostadstillsynen har genom ett utökat kommunbidrag kunnat förstärka den egeninitierade bostadstillsynen i bostadsområden där välståndet är som lägst. Totalt har tillsyn utförts i 34 fastigheter. I flertalet har brister i boendemiljön enligt miljöbalken konstaterats, vilket resulterat i 19 vitesförelägganden.

Under våren har årsrapporten för luftkvalité antagits av Miljönämnden. Rapporten visar, för första gången på flera år, att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid inte har överskridits.

Under våren har en ny handlingsplan för miljöprogrammet antagits av nämnden och implementeringen av programmet har påbörjats.