Pedagogisk verksamhet

Förskolenämnd

Nettokostnaden för förskolenämnden uppgick under årets första fyra månader till 826 Mkr. Jämfört med motsvarande period föregående år har nettokostnaden ökat med 0,2 %. Nettokostnaden mellan åren är dock inte helt jämförbar. Från och med i år ingår även statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrade åtgärder i nämndens nettokostnad. Nämnden har övertagit ansvaret för att söka dessa riktade statsbidrag vilket ökat nämndens intäkter och därmed minskat nettokostnaden.

För året beräknas nettokostnaden uppgå till 2 394 Mkr, vilket för förskoleverksamheten är en minskning med 1,2 % jämfört med 2014. Justerat för effekten av statsbidragen beräknas nettokostnaden istället öka med 4,4 %. Kostnadsökningen beror främst på utbyggnaden och pris- och löneutvecklingen. Antalet barn som är inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg prognostiseras öka med 2,1 % jämfört med föregående år.

Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka, dock i lägre takt än de senaste åren. Nämnden gör bedömningen att i genomsnitt 19 900 barn kommer att ha plats i förskola eller pedagogisk omsorg under året, vilket är en ökning med 400 barn sedan 2014.

I april öppnade Gånglåtens förskola med en kapacitet om cirka 160 platser. Då verksamheten tidigare funnits i tillfälliga lokaler skapas endast ett nettotillskott med 45 platser. En fristående förskola med kapacitet om cirka 60 platser har också öppnat under våren. Dessutom har förskolenämnden godkänt utökning av pedagogisk omsorg med sammanlagt 30 platser för två enskilda huvudmän. Efterfrågan på platser följs löpande med fokus på att utbyggnaden ska följa efterfrågan.

I april fanns det 125 barn i kö till förskola, att jämföras med 161 barn för samma period föregående år. Under perioden januari-april har inget barn behövt vänta på plats i mer än fyra månader.

En webbtjänst har införts på Malmö stads hemsida, där vårdnadshavare kan ansöka om eller säga upp plats samt följa sitt ärende. Cirka en tredjedel av alla ansökningar inkommer nu digitalt.

Grundskolenämnd

Nettokostnaden för grundskolenämnden uppgick under perioden januari till april till 1 138 Mkr. Detta är en ökning med 8,9 % jämfört med motsvarande period föregående år.

För året beräknas nettokostnaden uppgå till 3 312 Mkr, vilket är en ökning med 7,9 % sedan 2014. Nettokostnaden vilken beräknas öka i ungefär samma takt som under 2014, påverkas främst av ett ökat antal elever och pris- och löneutvecklingen. Antalet elever/barn prognostiseras öka med 5 % i grundskola och med 7,6 % i fritidshem jämfört med föregående år.

Under året beräknas antalet elever i förskoleklass, grundskola och särskola uppgå till cirka 31 400 vilket är en ökning med knappt 1 500 elever jämfört med 2014. Detta är en större elevökning än vad som redovisats de senaste åren. Elevökningen sker inom förskoleklass och grundskola.

Antalet barn i fritidshem fortsätter att öka och beräknas under året uppgå till cirka 14 900. Detta är en ökning med cirka 1 100 barn jämfört med föregående år och beror både på att antalet elever i de lägre årskurserna ökar och att efterfrågan beräknas fortsätta att öka.

Arbetet fortgår med att förändra och skapa nya skollokaler. Under årets första fyra månader har återställning av lokaler till grundskola skett inom Apelgårdsskolan och Karlshögsskolan. Beslut har fattats att avveckla paviljonger utan permanent bygglov på Lindängeskolan och Höjaskolan.

Skolutveckling sker på många olika sätt. En modell för kvalitetsbesök har införts. Syftet är att dessa tillsammans med kvalitetsdialoger ska stödja arbetet med att identifiera varje skolas utvecklingsområde. Elevenkäter har genomförts under början av året för att få en bild av elevernas upplevelse av skolverksamheten. Nytt för i år är att enkäten även riktas till yngre elever (årskurs 3 och 5). Karriärtjänster är en nationell satsning som också är ett led i skolutvecklingen. Rekrytering av nya förstelärare inför höstterminen pågår. Efter rekryteringen räknar nämnden med att ha 292 förstelärare.

Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Nettokostnaden för nämnden uppgick under perioden januari-april till 567 Mkr. För helåret bedöms den totala nettokostnaden uppgå till 1 669 Mkr vilket är en ökning med 11,7 % jämfört med 2014. Nettokostnaden är inte helt jämförbar med föregående år då ansvaret för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsinsatser förändrades under 2014. Den ökade nettokostnaden är bortsett från det förändrade uppdraget en konsekvens av pris- och löneutvecklingen.

Antalet elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola beräknas i genomsnitt under året uppgå till 10 000. Detta är en ökning med cirka 200 elever sedan 2014. Samtidigt prognostiseras ett minskat antal elever inom det kommunala aktivitetsansvaret. Cirka 57 % av eleverna i gymnasieskola beräknas få undervisning i skolor som drivs av kommunen.

Vid årsskiftet infördes en ny ledningsorganisation för förvaltningen. Den nya organisationen förväntas skapa en fungerande struktur för ökad måluppfyllelse och likvärdighet och samtidigt förenkla samarbetet med övriga pedagogiska förvaltningar.

Det kommunala aktivitetsansvaret (före detta informationsansvaret) förtydligades i skollagen den 1 januari. Det gäller för ungdomar som inte går i gymnasieskola och inte fyllt 20 år. Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret, erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder samt dokumentera dessa. En inventering görs för närvarande inom nämnden av pågående insatser. Ett nytt verksamhetssystem kommer att tas i bruk för dokumentationen.

En ny samlad organisation för praktikverksamhet har etablerats. Praktikenheten består av PraktikService, Ung i Sommar, Praktik vid Events, praktikverksamheten från Jobb Malmö och sommarpraktik för grundskolelever.

Undervisningsvolymerna på de skolor som ger svenskundervisning för invandrare, sfi, ökar samtidigt som antalet personer i kö till sfi ökar. I april stod 1400 personer i kö, av dessa hade 200 väntat längre än tre månader.

Problematiken med Norra Sorgenfris lokaler kvarstår. Rättsprocessen fortlöper och en ny byggnadsteknisk utredning förväntas bli klar i juni.