Kommunstyrelsen

Nettokostnaderna för kommunstyrelsen prognostiseras för 2015 till 585 Mkr, vilket innebär en minskning i förhållande till föregående år med cirka 26 %. En förklaring till nettokostnadsminskningen är att anslaget för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet till stora delar överförts till arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Dessutom hade kommunstyrelsen under 2014 en del kostnader som vara av engångskaraktär, såsom skadekostnader efter regnovädret i augusti 2014 samt upphandling och implementering av nytt verksamhetssystem för vård och omsorg.

Kommunstyrelsen fortsätter under året arbetet med att utveckla Malmö stads processer för styrning och ledning med mål. Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2015 om nio målområden med tio mål som samtliga nämnder och bolagsstyrelser har i uppdrag att förhålla sig till genom beslut om nämndsmål. En processorganisation har bildats, ledd av stadskontoret och med representanter från övriga förvaltningar, som driver arbetet med kommunfullmäktiges nio målområden. Uppföljning av kommunfullmäktiges nio målområden, enligt det nya systemet för styrning och ledning med mål, sker för första gången i samband med delårsrapport för januari-augusti 2015, som sammanställs under hösten 2015.

Kommunstyrelsen har nyligen genomfört ett första av en serie möten mellan Malmö stad och Malmös näringsliv. Projektet 11:11 Meet Malmö är en del i det fortsatta arbetet efter Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö och syftar till att genom dialog finna gemensamma mål och lösningar på Malmös utmaningar.

Andra uppdrag som genomförs inom ramen för Kommunstyrelsens verksamhet är färdigställandet av lokaler för FN-skolan World Maritime University, översyn av Malmö stads trådlösa nätverk, arbete för att färdigställa konserthuset i Malmö Live samt planering av Eurocities årsmöte 2015, som genomförs i samarbete med Köpenhamn.