Flyktingmottagande

Migrationsverkets flyktingprognos för 2015 har justerats ner till 68 000 – 88 000 flyktingar med ett huvudscenario på 80 000 (tidigare prognos: 80 000 – 105 000 flyktingar med ett huvudscenario om 90 000). Antalet asylsökande har varit lägre de tre första månaderna 2015. I första hand beror det inte på förändrade förhållanden i flyktingländerna utan snarare framkomligheten längs migrantrutterna och fördelningen av asylsökande mellan Europas länder. Dessa faktorer kan förändras snabbt under året vilket gör det svårt att göra exakta prognoser. Migrationsverkets bedömning är att flyktingströmmarna sannolikt kommer att börja öka igen någon gång mellan april och juni för att sedan stabiliseras.

EU-kommissionen kommer inom kort att föreslå ett gemensamt system för att ta emot 20 000 kvotflyktingar till medlemsstaterna. Vilken effekt förslaget kommer att ha på svenskt flyktingmottagande kvarstår att se.

I dagsläget ligger Malmös prognos för 2015 kvar på 1 700 flyktingar. Antalet mottagna flyktingar i Malmö under de tre första månaderna 2015 blev något färre än förväntat med 356 mottagna flyktingar jämfört med 390 under samma period 2014. Delvis beror det på att Migrationsverkets handläggningstid har ökat markant, både vid asylansökan och vid anhöriginvandring. Samtidigt har färre flyktingar från eget boende kommunplacerats i Malmö under första kvartalet jämfört med 2014. Antalet har minskat från 166 under första kvartalet 2014 till 118 under första kvartalet 2015.