Sammanfattning januari-april

För helåret prognostiseras ett positivt resultat på 316 Mkr.

Det är framförallt två poster av tillfällig natur som förklarar avvikelsen. Dessa poster är återbetalda personalförsäkringspremier om 100 Mkr och större vinster från fastighetsförsäljningar om 133 Mkr. Härtill kommer andra avvikelser inom finansverksamheten om knappt 100 Mkr. De egentliga verksamheterna prognostiserar sammantaget ett resultat i nivå med budget. Dock är det fortfarande några nämnder som prognostiserar underskott och därmed behöver vidta åtgärder under året för att komma tillrätta med dessa.

Den nu prognostiserade resultatutvecklingen leder till att återställandet av 2014 års underskott kan ske utan att kommunfullmäktige behöver besluta om en särskild åtgärdsplan för återställandet.

Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål att Malmö stad skall ha en hållbar ekonomisk utveckling. Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre indikatorer.

Utifrån den prognostiserade utvecklingen av de tre indikatorerna kan den ekonomiska utvecklingen beskrivas som hållbar.

Den demografiska utvecklingen i Malmö innebär fortsatta utmaningar och krav på kontinuerlig anpassning av verksamheterna.

Antalet barn i befolkningen ökar kraftigt. Detta ställer fortsatt stora krav på utbyggnad, lokalanpassningar och kompetensförsörjning i de pedagogiska verksamheterna. Antalet elever i grundskola ökar i snabbare takt än tidigare år medan ökningstakten av antalet barn i förskola förväntas avta något. Totalt prognostiseras för året en ökning av att antalet elever i grundskola med 1 500, antalet barn i förskola med 400 och antalet elever i gymnasieskola med 200. Antalet barn i fritidshem förväntas öka med 1 100 vilket både är en konsekvens att antalet elever i de lägre årskurserna ökar men också en effekt av att en större andel efterfrågar plats.

Undervisningsvolymerna på de skolor som ger svenskundervisning för invandrare ökar, samtidigt ökar antalet personer i kö till sfi. I april stod 1 400 personer i kö.

Kostnaderna för hemlöshet prognostiseras öka och uppgå till totalt 230 Mkr, vilket är 10 % mer än föregående år. I genomsnitt har kostnaderna ökat med 13,5 % årligen de senaste 10 åren. Trots att kommunfullmäktige förstärkte budgeten för 2015 med cirka 90 miljoner prognostiseras ett underskott 2015 om totalt 33,5 Mkr.

Även kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter öka och prognostiseras för 2015 till totalt 958 Mkr, vilket innebär en ökning med totalt 2,1 % i förhållande till föregående år. Trots en budgetförstärkning 2015 med 122 Mkr prognostiseras ett underskott om drygt 8 Mkr. Satsningen med 30 Mkr för att utveckla arbetet med försörjningsstöd och få fler personer självförsörjande, i synnerhet barnfamiljer, fortsätter under 2015. Arbetet kring självförsörjningsuppdraget har stärkts och indikationer finns på att ökningstakten i kostnaderna har bromsats något under vintern 2014-2015.

Kostnaderna för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning prognostiseras för 2015 till totalt 4 008 Mkr, vilket innebär en ökning i förhållande till 2014 med 2,1 %. Kostnadsutvecklingen verkar ha bromsats upp något i förhållande till tidigare år – under 2014 ökade kostnaderna med 3,6 % och under 2013 med 5,1 % – vilket sannolikt är en effekt av de åtgärder som genomförts i verksamheterna. Totalt beräknas kostnaderna för hemtjänst minska med 10 % och för särskilt boende med 2 %. Kostnaderna för korttidsvård väntas dock öka med knappt 13 %.

I de fall statistiska uppgifter i delårsrapporten kan redovisas könsuppdelad och där det är relevant görs detta. Det pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att ange relevant statistik uppdelad på kön.