Sammanfattning januari-augusti

För helåret prognostiseras ett positivt resultat på 316 Mkr. Det är samma resultat som prognostiserades efter april månad. Resultatutvecklingen under sommarmånaderna har följt budget.

Det är framförallt två poster av tillfällig natur som förklarar avvikelsen. Dessa poster är återbetalda personalförsäkringspremier om 100 Mkr och större vinster från fastighetsförsäljningar om 151 Mkr. Härtill kommer andra avvikelser inom finansverksamheten. De egentliga verksamheterna prognostiserar sammantaget ett resultat i nivå med budget. Dock är det fortfarande några nämnder som prognostiserar underskott och därmed behöver vidta åtgärder under året för att komma tillrätta med dessa.

Den nu prognostiserade resultatutvecklingen leder till att återställandet av 2014 års underskott kan ske redan under år 2015. Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål att Malmö stad skall ha en hållbar ekonomisk utveckling. Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre indikatorer. Utifrån den prognostiserade utvecklingen av de tre indikatorerna kan den ekonomiska utvecklingen beskrivas som hållbar.

Det finns vissa osäkerheter i den upprättade prognosen. Om nämndernas nettokostnader under januari–augusti räknas om till helårsförbrukning med hjälp av hur nettokostnaderna fördelats över året de senaste fem åren kan helårsresultatet istället bli knappt 100 Mkr sämre än vad nämnderna nu prognostiserat. Fastighetsförsäljningar och finansposter förväntas dock leda till ett sammantaget budgetöverskott. Situationen med ett ökat antal ensamkommande barn som kommer till Malmö kan också komma att påverka kostnadsutvecklingen under hösten, beroende på vilka av kommunens kostnader som ersätts av Migrationsverket.

Antalet barn i befolkningen ökar kraftigt. Detta ställer fortsatt stora krav på utbyggnad, lokalanpassningar och kompetensförsörjning i de pedagogiska verksamheterna. Bedömningen är nu att antalet elever i grundskola ökar något mer än vad som prognostiserades i föregående delårsrapport. Totalt prognostiseras för året en ökning av att antalet elever i grundskola med 1 600 och antalet barn i förskola med 400. Antalet elever i gymnasieskola bedöms vara på samma nivå som föregående år, vilket är något färre än bedömningen i föregående delårsrapport.

Tillströmningen av nya anmälningar till svenska för invandrare är fortsatt hög. Även om undervisningsvolymen ökat och kön minskat något har antalet som väntat i kö i mer än tre månader ökat och uppgår nu till 300 personer.

Antalet Malmöbor som behöver hjälp av socialtjänsten med att lösa sin boendesituation fortsätter att öka. Stadsområdenas nettokostnader för boende för hemlösa prognostiseras att öka med 36 Mkr, vilket är 17 % mer än föregående år. Detta är något mer än den genomsnittliga ökningstakten under senare år.

Kostnaderna för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning fortsätter öka, även om budgetunderskottet prognostiseras bli mindre 2015 än vad det blev 2014. Den inbromsning av kostnadsutvecklingen som antytts i tidigare prognoser verkar dock inte realiseras till följd av att de åtgärder som genomförts i verksamheterna inte fått väntad effekt.