Kommunens företag

I räkenskapernas sammanställda redovisning har kommunen och dess företag sammanförts på ett sätt som motsvarar koncernredovisning. Den sammanställda redovisningen omfattar de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Med betydande inflytande menas en röstandel om minst 20 %. Företag av mindre ekonomisk betydelse ingår dock inte även om röstandelen överstiger 20 %. Med denna definition omfattas år 2015 totalt tio företag med två underkoncernbildningar. Av företagen är åtta aktiebolag och två kommunalförbund.

Förutom företagen som ingår i den sammanställda redovisningen har Malmö stad, via ägande eller säte i styrelsen, inflytande i ett antal andra aktiebolag, stiftelser och föreningar.

Omsättning och resultat

Kommunens företag omsatte 1 857 under perioden att jämföras med 1 776 Mkr under samma period 2014. Företagen är följande:

Diagram22

För perioden redovisas betydande vinster, före bokslutsdispositioner och skatt, av MKB med 98 Mkr samt av Sysav-koncernen med 47 Mkr. I bolagens upprättade helårsprognoser prognostiseras betydande vinster, före bokslutsdispositioner och skatt, av MKB med 250 Mkr samt av Copenhagen Malmo Port med 80 Mkr.