Resultat

Under perioden januari-april uppgick det samlade resultatet för kommunen till +321 Mkr. Budgeten för perioden var +54 Mkr varför budgetavvikelsen uppgår till sammanlagt +267 Mkr.

Diagram01_stor

För helåret prognostiseras ett positivt resultat på 316 Mkr. Då resultatet budgeterats till 0 Mkr blir resultatet lika med budgetavvikelsen.

Det är framförallt två poster av tillfällig natur som förklarar avvikelsen. Dessa poster är återbetalda personalförsäkringspremier om 100 Mkr och större vinster från fastighetsförsäljningar om 133 Mkr. Härtill kommer andra avvikelser inom finansverksamheten om knappt 100 Mkr. De egentliga verksamheterna prognostiserar sammantaget ett resultat i nivå med budget.

Resultatets andel av skatter och bidrag

Årets resultat i förhållande till skatter och generella bidrag prognostiseras till 1,9 %. Om posterna av engångsnatur, cirka 230 Mkr, exkluderas uppgår resultatnivån till 0,5 %.

Under den senaste femårsperioden uppgår resultatet till 1,4 %. Resultatnivån har kontinuerligt sjunkit under de senaste åren, vilket visas i nedanstående diagram.

Diagram02