Prognostiserat budgetutfall för 2015

Total budgetavvikelse kommunen

Årets budgetavvikelse prognostiseras till +316 Mkr.

Diagram07

Det är framförallt två poster av tillfällig natur som förklarar avvikelsen. Dessa poster är återbetalda personalförsäkringspremier om 100 Mkr och större vinster från fastighetsförsäljningar om 133 Mkr. Härtill kommer andra avvikelser inom finansverksamheten om knappt 100 Mkr. De egentliga verksamheterna prognostiserar sammantaget ett resultat i nivå med budget.

Nedan lämnas en översiktlig redogörelse över de större avvikelserna i nämnderna.

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott mot budget om 0,5 Mkr till följd av ökat antal arvoderingar av gode män samt en högre kostnad per ärende. Ärendena har de senaste åren blivit mer komplexa och tidskrävande, vilket medför högre arvoden till gode män. Rätten till arvode är lagstadgad varför nämnden har svårt att påverka kostnaderna.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott för året om 29,6 Mkr. Förklaringen är framför allt att pengar som avsatts för utveckling av verksamheten inte förväntas förbrukas enligt plan. Vissa utvecklingsprocesser har fördröjts och andra väntas medföra lägre kostnader än vad som beräknats i budget.

Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd prognostiseras till totalt 958 Mkr, vilket medför ett underskott mot budget om totalt 8,4 Mkr. Underskottet förklaras av att utbetalningarna av försörjningsstöd väntas bli 13,8 Mkr högre än budgeterat. Samtidigt medför det riktade statsbidraget avseende Fritidspeng ett överskott om 5,4 Mkr till följd av att kostnaderna för fritidspeng blivit lägre än anvisat statsbidrag.

Servicenämnd

Servicenämnden prognostiserar ett överskott om totalt 15,7 Mkr. Stadsfastigheter prognostiserar ett överskott om 20 Mkr till följd av lägre kostnader för uppvärmning och snöröjning samt ett positivt finansnetto medan kommuntjänster prognostiserar ett underskott om 4,3 Mkr.

Teknisk nämnd

Nämnden prognostiserar ett nollresultat, exklusive vinster från exploateringsverksamhet och realisationsvinster.

Årets exploateringsvinster prognostiseras till 270 Mkr vilket är 120 Mkr högre än budget. Avvikelsen är till största del hänförbar till försäljningar inom projektet Malmö Live. Reavinster, vilka ej budgeteras, förväntas ge ett överskott om 13 Mkr.

Fritidsnämnd

Fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om 7 Mkr för 2015. Den främsta orsaken till prognosen är att bidragsutbetalningarna prognostiseras bli lägre än budgeterat. Bidragsbudgeten är baserad på att aktivitetsnivån inom föreningslivet ska öka med cirka 5 %, vilket inte kommer att ske under året. I budgeten finns också utrymme för att uppföra ett centrum för urbana fritidsaktiviteter som inte kommer att realiseras under året.

Social resursnämnd

Sociala resursnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2015. Migrationsverket har under 2014 ändrat sina handläggningsrutiner och bedömningsgrunder vid återsökning av kommunens kostnader för ensamkommande flyktingbarn, vilket medför att kostnader om 4 Mkr avseende myndighetsutövning kring ensamkommande barn inte kommer att ersättas. Nämnden har därför signalerat behov av att avropa en del av de medel som avsatts under kommunstyrelsens anslag till förfogande som en buffert för ändamålet.

Utöver sin ordinarie verksamhet ansvarar nämnden också för två områden för vilka den helt befriats från resultatansvar. Personlig assistans enligt SFB, med beslut från Försäkringskassan, prognostiserar ett underskott om 4 Mkr till följd av ett ökat antal ärenden samt retroaktiv debitering för beslut som omfattar assistans utförd under 2014. För statsbidrag för flyktingar prognostiseras ett underskott om 5,7 Mkr till följd av att ersättningarna från Migrationsverket förväntas bli lägre än beräknat.

Hemlöshet

Stadsområdesnämnderna har ett finansieringsansvar att genom åtgärder i verksamheten täcka 25 % av underskott avseende kostnader för hemlöshet medan resterande 75 % av underskottet belastar kommunens totala resultat.

Diagram08

Stadsområdesnämnder

Stadsområdesnämnderna har ansvar för vård och omsorg, individ- och familjeomsorg, fritid och kultur, gemensam service och övrigt inom sina respektive geografiska områden. Sammantaget prognostiseras ett underskott för stadsområdesnämnderna om knappt 55 Mkr eller 1,3 % av tilldelat kommunbidrag. I underskotten ingår 25,1 Mkr som avser hemlöshet och som ej inräknas i stadsområdenas budgetansvar. Efter avräkning av underskott för hemlöshet uppgår det totala prognostiserade underskottet för stadsområdena till drygt 24 Mkr eller 0,6 % av tilldelat kommunbidrag. Underskottet fördelar sig mellan stadsområdesnämnder och verksamhetsområden enligt tabellen nedan. Eftersom stadsområdesnämnderna skiljer sig åt avseende storlek på tilldelat kommunbidrag innehåller tabellen även en kolumn som visar hur stor den procentuella avvikelsen är, för att underlätta jämförelse av nämnderna.

Diagram09

Prognosen enligt ovanstående tabell innebär en förbättring av stadsområdenas underskott i förhållande till Utfallsprognos 1. Då uppgick underskottet för stadsområdesnämnderna, exklusive 75 % av underskott avseende hemlöshet, till 52 Mkr. Under våren har stadsområdena fortsatt arbeta med genomförande av åtgärdsplaner, vilket förväntas ge resultat i verksamheten i form av minskade kostnader. Fokus i åtgärdsplanerna är på vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, som är det största verksamhetsområdet och som också prognostiserar det största underskottet. Nuvarande prognos för vård och omsorg är -27,4 Mkr, varav merparten uppkommer inom verksamheten korttidsvård. Underskottet är lägre i denna prognos jämfört med i Utfallsprognos 1 då helårsprognosen för vård och omsorg uppgick till -45 Mkr.

Övergången till nytt verksamhetssystem inom Vård och omsorg innebär i nuläget att det är svårt för stadsområdesnämnderna att få fram tillförlitlig statistik, vilket försvårar uppföljningen av insatser samt prognosarbetet inom verksamheten. Arbete pågår med att kvalitetssäkra uppgifter och rutiner i det nya systemet och utveckla statistiken.

Det är tre stadsområdesnämnder som i denna delårsrapport prognostiserar underskott för 2015: Norr, Söder och Innerstaden. Orsaken skiljer sig åt något mellan nämnderna, men det är framför allt inom vård och omsorg som underskotten finns. Norr har merkostnader för avveckling av särskilt boende på Kirsebergs torg. Även kostnader för personlig assistans enligt LSS och för insatser i ordinärt boende har blivit högre än budgeterat. I Söder beräknas behovet av särskilt boende bli större under året än planerat samtidigt som behoven av korttidstillsyn enligt LSS också ökat mer än förväntat. Underskottet i Innerstaden förklaras framför allt av större behov av platser i korttidsvård än tidigare förväntat. Nämnderna arbetar vidare med att ta fram kompletterande åtgärdsplaner och genomföra dessa för att få kostnaderna i balans med tilldelade kommunbidrag.

Finansiering

Finansverksamheten, vilken inkluderar hamnanläggningarna, prognostiserar ett sammanlagt överskott gentemot budgeten på 199 Mkr.

Intäkterna från skatter och generella statsbidrag prognostiseras till 52 Mkr lägre än budget. Skatteunderlagsökningen blev obetydligt lägre än den budgeterade men budgetavvikelsen förklaras i stället av en lägre befolkning den 1 november 2014 och ändrade statsbidragsregler.

Diagram10

Räntor och utdelning beräknas ge ett sammanlagt överskott gentemot budget på 71 Mkr. Ett förbättrat räntenetto, högre utdelning från bolagen samt ökade internräntor gentemot förvaltningarna förklarar överskottet.

En återbetalning av personalförsäkringspremier avseende 2004 ger ett tillfälligt tillskott under året på cirka 100 Mkr.

Anlag till förfogande prognostiserar ett överskott på 80 Mkr vilket främst förklaras av att avsatta budgetreserver inte behöver tas i anspråk. Avsatta medel för verksamhetstillskott beräknas avropas i planerad omfattning.