Pensionskostnad

Av årets prognostiserade kostnader utgörs 907 Mkr av pensionskostnader. Av dessa är 587 Mkr sådana pensionskostnader som personalen tjänar in under året och 29 Mkr är kostnaden för att värdesäkra de pensionsåtaganden som intjänats efter 1997.

Då kommunen redovisar pensionsförpliktelser enligt den så kallade blandmodellen redovisas utbetalningar av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 som en kostnad. Denna kostnad prognostiseras till 291 Mkr.

Nedanstående tabell ger en sammanställning över prognostiserade pensionskostnader 2015 i förhållande till föregående år.

Diagram11