Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål att Malmö stad skall ha en hållbar ekonomisk utveckling. Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre indikatorer.

Utifrån den prognostiserade utvecklingen av de tre indikatorerna kan den ekonomiska utvecklingen beskrivas som hållbar.

Årets resultat ska senast år 2019 uppgå till 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Den budgeterade resultatnivån för år 2015 uppgår till 0 %. Prognosen anger att resultatet kan uppgå till 1,9 % i år och till 0,5 % om engångsposter exkluderas.

Räntebärande nettolån ska år 2019 uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

 

Diagram04

Den budgeterade lånekvoten för år 2015 uppgår till 11,3 %. Prognostiserad nivå uppgår nu till 6,2 %.

Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning skall följas

 

Diagram05

Den budgeterade kapitalkostnadsnivån för år 2015 uppgår till 5,3 %. Prognosen pekar mot att nivån kommer att uppgå till 5,2 %.