Ekonomisk ställning

Soliditet

Soliditeten visar hur stor del av balansräkningens tillgångar som finansierats med eget kapital. Soliditeten prognostiseras vid årsskiftet uppgå till 43 %. Detta är en minskning med 4 procentenheter under året. Förändringen förklaras av att tillgångarna ökar med 11 % medan det egna kapitalet endast ökar med 2 %.

Diagram17

Soliditeten inklusive den del av pensionsförpliktelsen som intjänats före 1998 beräknas uppgå till 24 %, vilket är oförändrad nivå jämfört med föregående år.

Räntebärande nettotillgång och nettoskuld

Kommunens räntebärande nettoskuld, vari även pensionsavsättningen ingår, beräknas öka med 560 Mkr till 2,7 miljarder kronor vid årets slut.

Diagram18

Pensionsförpliktelser

Kommunens pensionsförpliktelser till anställda och före detta anställda beräknas vid årsskiftet uppgå till sammanlagt 7 631 Mkr. Detta är en minskning med 46 Mkr sedan föregående årsskifte.

Diagram19

De pensioner som intjänats före 1998 beräknas till 5 913 Mkr och de redovisas som en ansvarsförbindelse. Detta betyder att 77 % av pensionsförpliktelsen ligger utanför balansräkningen.

Hela pensionsförpliktelsen har återlånats för att därigenom finansiera del av kommunens samlade tillgångar.

Reserverat under eget kapital

Resultatutjämningsreserven uppgår till 906 Mkr. Ingen del av denna beräknas disponeras under året eller under de närmaste åren.

Av tidigare års resultat har 100 Mkr reserverats för förebyggande sociala insatser. Vid årets början återstod 92 Mkr av dessa. Under årets första fyra månader har ytterligare 3 Mkr tagits i anspråk.