Budgetutfall januari-april 2015

Det budgeterade resultatet för perioden januari-april uppgick till +54 Mkr. Det redovisade resultatet uppgick till 321 Mkr, alltså en positiv avvikelse på sammanlagt 267 Mkr.

Förutom betydande exploateringsvinster är det överskott i flera nämnder. Stadsområdesnämnderna är i stort sett på budgeterad nivå.

Diagram06

Nämndernas nettokostnader under perioden har uppgått till 4,9 miljarder. Om detta sätts i relation till hur nettokostnaderna brukar fördelas över året leder detta till att årets förbrukning bör ligga i nivå med budget.