Balanskrav

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Realisationsvinster skall frånräknas årets resultat.

Av 2014-års negativa resultat återstår 193 Mkr att återställa under åren 2015-2017. Med det nu prognostiserade resultatet för 2015 kommer hela underskottet från 2014 att kunna återställas under detta året.

Diagram03

Den nu prognostiserade resultatutvecklingen leder således till att återställandet av 2014 års underskott kan ske utan att kommunfullmäktige behöver besluta om en särskild åtgärdsplan för återställandet.