Investeringsverksamhet

Med investeringsverksamhet innefattas både investeringar i anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter.

Investeringsvolym

Under årets första månader uppgick investeringarna till 424 Mkr. För helåret prognostiseras de till 2,25 miljarder kronor. Årets investeringsnivå skulle därmed bli i nivå med fjolårets.

Diagram12

Under de senaste fem åren har den genomsnittliga investeringsvolymen uppgått till drygt 2,0 miljarder kronor per år. Volymen har varit stigande under många år.

Diagram13

Om däremot investeringarna sätts i relation till verksamhetens kostnader blir bilden något annorlunda. Under åren fram till 2012 låg den genomsnittliga investeringsvolymen på drygt 10 % av kostnaderna men för perioden därefter ökar andelen till drygt 11 %.

Försäljning av tillgångar

Årets försäljningar av tillgångar prognostiseras till knappt 300 Mkr och avser i huvudsak exploateringsområde.

Finansiering av investeringar

Investeringsverksamheten finansieras under året till 41 % av skattemedel. Försäljningar bidrar med 13 % medan resterande 46 % måste finansieras med nyupplåning.

Diagram14

Investeringarnas finansiering har under de gångna åren i allt mindre del kommit från skattemedel. Det är andelen minskade nettotillgångar och skuldsättning som ökat kraftigt.

Objektsgodkännande

Före påbörjande av ett investeringsobjekt skall nämnd inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om totala bruttoutgiften för objektet överstiger 15 Mkr. Om totala bruttoutgiften för objektet överstiger 50 Mkr skall kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande.

Under perioden januari-april har beslut tagits gällande objektsgodkännande om totalt 550 Mkr. Nedanstående tabeller redogör för en uppföljning av fattade beslut om objektsgodkännande.

Diagram15

Kommentarer till objektsgodkännande – tekniska nämnden

Malmöringen: Kalkyler indexuppräknade med 2 % sedan 2010-2014 vilket ger 9 Mkr, 2 Mkr inlagt för marklösen. Ökningen beror delvis på att projekttiden förlängts med två år, därmed blir det något högre indexering. Tidplan har uppdaterats och slutaktiveringsdatum beräknas just nu till 2017-12-31 för Rosengård och 2017-12-31 Östervärn. Avvikelse som återstår efter indexuppräkning är 5,6 Mkr, dock är både indexering osäker och detaljprojektering av allmän platsmark, Rosengård (23 Mkr) ej klar.

Spillepengen: Entreprenaden bedöms bli något billigare. Prognos kvarstår pga. att projektet fortfarande är i ett tidigt byggskede och vi tar höjd för risker som kan uppstå under byggnation.

Vintrie Park: Avvikelse mellan upphandlad entreprenad och kalkyl.

Cykelbana Nobelvägen: Projektet projekteras hösten 2015 och byggs 2016-2017.

Kvarteret Spårvägen: Fördyrningar pga. större sanerings- och rivningsarbeten än förväntat.

Diagram16

Kommentarer till objektsgodkännande – servicenämnden

Tillbyggnad av Tornhuset/WMU: Prognosen uppgår till 112 Mkr. Hänvisning till avvikelserapport SN-2014-1665 tillsänd kommunstyreslen november 2014 där svårigheterna kopplade till projektets ultimata arkitekttävling beskrivs utförligt. Projektet har fördyrats pga. försenings/utökningskostnader samt vissa tillkommande kostnader pga. projektets komplexitet.

Malmö Live: Projektet fördyrat pga. av kostnader för indexreglering, kreditiv- och byggherrekostnader enligt markanvisningsavtalet.

Bastionens förskola: Ombyggnationen av Bastionen till förskola har försenats beroende på byggnadens kulturhistoriska karaktär. Utöver detta uppdagades även föroreningar i mark. Merkostnaden för projektet täcks genom tilläggsavtal med förskoleförvaltningen samt att fastighetskontoret står för marksaneringen.

Munkhätteskolans ombyggnation: Prognos högre pga. att renoveringsbehovet ökar allt eftersom projektet framskrider. Husets speciella arkitekturvärde försvårar arbetets utförande vilket är kostnadsdrivande. Tilläggsbeställningar för 1,8 Mkr ingår i prognosen som finansiera genom tilläggsavtal med kunden.

Hylliebadet: Projektet är något försenat och invigningen planeras att ske augusti 2015. Slutbesiktningen sker i maj månad. Kostnaden för badet var vid objektsgodkännandet 349 Mkr. I den summan ingick inte vissa egeninvesteringar för extra energisatsningar samt fritidsförvaltningens egna verksamhetskostnader. Prognosen höjdes under 2014 till 354 Mkr exklusive nämnda egeninvesteringar och tillkommande önskemål från hyresgästen. Fördyringen beror bland annat på förbättrad vattenrening och ventilation. Fritidsförvaltningen får tilläggsavtal på sin tillkommande del av kostnaderna.

Stabelbäddens flexiskola: Stapelbäddens skola i Västra Hamnen projekterades under 2013. Under projektets gång har förutsättningarna för skolans innehåll ändrats av hyresgästen. Nu byggs en F-6 skola för 550 elever. Färdigställandet är planerat till årsskiftet 2015/2016. Upphandlat pris är lägre jämfört med budget och projektet följer plan.

Ellstorps förskola: Förskoleförvaltningen har valt att inte gå vidare med projektet pga. av marksanering varför prognosen är satt till noll.

Djupadalsskolan: Projektet är “pausat” till följd av att en parallellutredning pågår tillsammans med grundskoleförvaltningen för att finna en bättre helhetslösning kring skolan. I samband med översynen kan projektets totalkostnad komma att påverkas varför då ett nytt objektsgodkännande inkommer.

Nya Hyllie skola: Objektsgodkännandet omfattar ej förskolan. Upphandlat pris är lägre jämfört med budget.

Gottorps nya skola och förskola: Upphandlat pris är lägre än budgeterat varför prognosen är lägre.

Hammars parks förskola: I objektsgodkännandet finns upptagna kostnader för marksanering vilket inte kommer att utföras i den omfattningen som tidigare indikerats efter överenskommelse med miljöförvaltningen.