Redovisningsprinciper

Lagstiftning och normgivning

Kommunens redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) om inget annat anges.

Enligt RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar finns sedan räkenskapsåret 2014 explicit krav på tillämpning av komponentavskrivning. Malmö stad tillämpar komponentavskrivning på de investeringar som aktiveras under räkenskapsåret 2015. Omräkning av befintliga anläggningstillgångar pågår med målsättning att komponentavskrivning ska kunna tillämpas fullt ut från och med räkenskapsåret 2016.

RKR har publicerat en ny rekommendation, RKR 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc. Rekommendationen träder i kraft från och med räkenskapsåret 2015. Rekommendationen i sig innehåller inga förändringar jämfört med tidigare års normering utan är en sammanfattning av gällande bestämmelser avseende löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation samt systemdokumentation och behandlingshistorik.

Kommunen har för övrigt inte ändrat några redovisningsprinciper eller beräkningsmetoder jämfört med årsredovisningen 2014.

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning upprättas på samma sätt och enligt samma redovisningsprinciper jämfört med årsredovisningen 2014. Jämförelsetal avseende januari – april 2014 har dock inte kunnat tas fram för not 1 – 3 samt 6 och 7.