Noter

Not 1 – Verksamhetens intäkter

Diagram27

Not 2 – Verksamhetens kostnader

Diagram28

Not 3 – Avskrivningar och nedskrivningar

Diagram29

Not 4 – Skatteintäkter

Diagram30

Not 5 – Generella statsbidrag och utjämning

Diagram31

Not 6 – Finansiella intäkter

Diagram32

Ränteintäkt på utlåning, 37 Mkr, avser koncernbidrag enligt följande:

Diagram33

Not 7 – Finansiella kostnader

Diagram34

Not 8 – Eget kapital

Diagram35

Övriga förändringar i sammanställd redovisning avser främst korrigering av redovisade räntekostnader för derivatinstrument tidigare år i MKB Fastighets AB, 74 Mkr. Det är Malmö stads bedömning att säkringsredovisningen för derivatinstrument skulle tillämpats, varför räntekostnaden inte skulle redovisats i den sammanställda redovisningen under dessa år.

Not 9 – Andra avsättningar

Diagram36

Malmö stads avsättning för lokalbank avser hyreskontrakt för lokaler som ej används och som efter särskilt beslut i kommunstyrelsen förvaltas av fastighetskontoret.

Inspektionen för vård och omsorg kan ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska dömas att betala särskild avgift om inte bostad med särskild service erbjuds till de personer som beviljats denna insats enligt SoL/LSS. Malmö stad har brist på LSS-bostäder och kan för närvarande inte uppfylla kraven. Bedömning har gjorts utifrån sannolikheten att särskild avgift utdöms i det enskilda fallet samt troligt avgiftsbelopp. För 2015 finns totalt 2 Mkr avsatt för befarad särskild avgift avseende ej verkställda beslut om insatser enligt SoL/LSS.

I slutet av augusti 2014 drabbades Malmö av ett kraftigt skyfall som medförde stora skador på material och egendom. Avsatt belopp 42 kr avser beräknade kostnader för skador som ännu inte åtgärdats.

Malmö Neptunihusen AB är ett helägt dotterbolag till Malmö stad. Efter att likvidation av bolaget avslutats och bolagets upplösts anser Skatteverket att bolaget i sin deklaration ska redovisa överskott av näringsverksamhet till följd av uttag av tillgång till underpris. Kommunen har överklagat Skatteverkets beslut. Med anledning av den återupptagna likvidationen av bolaget förbinder sig kommunen att svara för samtliga kostnader som kan uppstå i bolaget om Skatteverkets beslut står fast.

Övriga avsättningar innehåller bl a en post som härrör sig från ett fällande domslut från förvaltningsrätten avseende ersättning till friskolor. Kommunen har överklagat domslutet. Beloppet har beräknats till 9 Mkr.

Not 10 – Långfristiga skulder

Diagram37

Förutbetalda intäkter utgörs av investeringsbidrag och gatukostnadsersättning som ska periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.