Finansiella rapporter

I samtliga tabeller och diagram i detta avsnitt anges belopp i miljontals kronor, Mkr, om inte annat anges.