Delårsrapport 3, 2013

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsens nettokostnad för perioden januari-september uppgår till 661 Mkr. Jämfört med samma period föregående år innebär detta en ökning med 80 Mkr eller 14 %. Nettokostnadsprognosen för helåret 2013 är 1 054 Mkr vilket innebär en ökning om 154 Mkr eller 17 % jämfört med 2012. Ökningen förklaras främst av förväntade kostnader för omställning och omstrukturering av stadens organisation samt att projekt och utredningar förväntas förbruka avsatta medel under 2013.

Läs mer

Stadskontoret har på olika sätt varit involverat i den organisationsförändring som genomförts inom Malmö stad. Till följd av bland annat förändringen av stadens verksamheter pågår en översyn av stadskontorets organisation som skall mynna ut i en ny organisation av stadskontoret från den 1 januari 2014.

Under hösten genomförs utredningar om Malmö stads arbetsmarknadsinsatser avseende utförande, förutsättningar, ledning och styrning samt effekter. Utredningarna genomförs av extern konsult på uppdrag av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsberedningen.

Samordningen av kommunens internbank har vidareutvecklats med effekten att kommunens räntenetto förbättras. Det innebär att marginalerna på kapitalmarknaderna stannar hos kommunen utan att medföra högre räntekostnader för kommunens bolag. Förslag till nya ägardirektiv och bolagsordningar till kommunens helägda bolag har också tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige i augusti 2013.

Stäng

Arbetet avseende Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö skulle, enligt direktiv, avslutas år 2012 efter två års arbete, men förlängdes av flera skäl med två månader. Kommissionen avlämnade sin slutrapport den 1 mars 2013. Kommunstyrelsen har beslutat att den fortsatta arbetsprocessen med bland annat de förslag och åtgärder som kommissionen presenterat ska samordnas av stadskontoret. Stadskontoret har också fått i uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla en hållbarhetsredovisning, upprätta en erfarenhetsbank, utreda möjligheterna att ta fram kommungemensamma modeller för samhällsekonomiska beräkningar och att ta fram en rapport med fokus på diskriminering.


Plan och stadsmiljö

Här kan du läsa om Servicenämnden, Tekniska nämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämndens arbete.

Läs mer

Pedagogisk verksamhet

Här kan du läsa om förskoleverksamheten, skola och fritidshemsverksamheten samt gymnasie- och vuxenutbildning.

Läs mer

Kultur och fritid

Läs om kulturnämnden och fritidsnämndens arbete, bl.a. om Malmö Kulturskolas satsning El Sistema för att få barn att spela och sjunga.

Läs mer

Vård och omsorg

Läs om individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Integration och arbetsmarknad

Läs om kommunens arbetsmarknadsinsatser och hur arbetslösheten har förändrats.

Läs mer

Områdesprogram

Här kan du läsa om Malmö stads områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö. Det finns fem områdesprogram.

Läs mer

Till toppen