Delårsrapport 3, 2013

Resultat

Totalt resultat kommunen

Under perioden januari-september uppgick det samlade resultatet för kommunen till +571 Mkr. Budgeten för perioden var +213 Mkr varför den samlade budgetavvikelsen blev +358 Mkr.

För helåret 2013 prognostiseras resultatet till +115 Mkr. Jämfört med ett budgeterat resultat på -133 Mkr är det en förbättring med 248 Mkr. Verksamheterna prognostiserar underskott med sammanlagt 237 Mkr medan finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på sammanlagt 485 Mkr. Se diagrammet till höger.

Årets resultat -

Visa diagram

I periodens och årets resultat ingår jämförelsestörande kostnad i form av sänkt RIPS-ränta[1] samt intäkt för återbetalda AFA-premier[2] på netto +95 Mkr.

Resultatets andel av skatter och bidrag

Årets resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag prognostiseras till 0,8 %. Föregående år var resultatet 1,4 % av de samlade skatte- och bidragsintäkterna.

Under den senaste femårsperioden uppgår resultatet i genomsnitt till 2,9 %. Det har skett en fortlöpande sänkning av resultatnivån under de senaste åren, vilket visas i diagrammet till höger.

Balanskrav

Resultaträkningen skall utgöra underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Realisationsvinster skall frånräknas årets resultat. Årets resultat påverkas också av en kostnad till följd av sänkt kalkylränta för pensionsskulden, den så kallade RIPS-räntan. På samma sätt som vid den föregående räntejusteringen gör Sveriges Kommuner och Landsting bedömningen att den kostnadsmässiga engångseffekten bör vara möjlig att tolka som ett synnerligt skäl som kan exkluderas i en balanskravsavstämning.

Balanskravsutredning, Mkr
2013 (P) 2012 2011
Årets resultat 115 Mkr 193 Mkr 492 Mkr
+ sänkt RIPS-ränta 106 Mkr
- samtliga realisationsvinster -34 Mkr -7 Mkr -29 Mkr
Balanskravsresultat 187 Mkr 186 Mkr 463 Mkr

 

Resultatet för 2013, justerat för sänkt RIPS-ränta och realisationsvinster, visar att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har målet att över en tidsperiod på tre till fyra år skall resultatet täcka värdesäkringen av den del av pensionsåtagandet som redovisas som en ansvarsförbindelse. Härutöver skall resultatet också täcka värdesäkringen av eget kapital efter justering för den del av pensionsåtagandet som redovisas som en ansvarsförbindelse.

År 2013 värdesäkras pensionsrättigheter intjänade före 1998 genom att utbetalda pensioner, vilka kostnadsförts, överstiger skuldökningen till följd av ränta och basbeloppsuppräkning. Värdesäkring av det justerade egna kapitalet kräver ett resultat under året på endast 6 Mkr beroende på en nästan obefintlig inflation.

Finansiellt mål, Mkr
2013 (P) 2012 2011 2010
Värdesäkra pensioner intjänade före 1998 -106 18 -96 -157
Värdesäkra justerat eget kapital 6 -6 139 115
Finansiella mål, summa -100 12 43 -42
Årets resultat 115 193 492 516
Målavvikelse 215 181 449 558

 

Av ovanstående sammanställning framgår att kommunen under 2013 uppfyller kommunfullmäktiges finansiella mål. Resultaten under de senaste åren visar att kommunen med god marginal uppfyller det finansiella målet.


[1] RIPS-ränta är den kalkylränta som används för att nuvärdesberäkna kommunens pensionsavsättning

[2] AFA-premier är inbetalda premier för personalförsäkringar till AFA Försäkring. AFA Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter.

Till toppen