Delårsrapport 3, 2013

Belopp i Mkr

Malmö stad
Budget helår
inkl nya beslut 2013
Prognos helår
2013
Resultat helår
2012
Resultat
jan-sept 2013
Verksamhetens intäkter - - 3 429  2 497
Verksamhetens kostnader  -  -  -16 479  -12 408
Avskrivningar  -  -  -679  -541
Verksamhetens nettokostnader  -14 681  -14 595  -13 747
 -10 452
Skatteintäkter 10 355 10 425 9 942 7 824
Generella statsbidrag och utjäming  4 227 4 312  3 924  3 234
Finansiella intäkter  173  163  157  135
Finansiella kostnader  -207  -190  -83  -170
Resultat före extraordinära poster  -133  115  193  571
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader  0  0  0  0
Skatt/latent skatt  -  -  -  -
Periodens resultat -133 115 193 571

Till toppen