Delårsrapport 3, 2013

“Detta är den första rapporten över kommunens ekonomi efter att den nya organisationen startades”

Denna delårsrapport är den första rapporten över kommunens ekonomi som lämnats efter att den nya organisationen startades vid halvårsskiftet. Rapporten innefattar såväl bokslut för perioden januari-september som prognos för helåret 2013.

Den 1 juli övertog åtta nya nämnder – en förskolenämnd, en grundskolenämnd, en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd och fem stadsområdesnämnder – ansvaret från tio stadsdelar och utbildningsnämnd. Ett intensivt arbete har därefter bedrivits för att bygga upp organisationen i de nya nämnderna.

Sammanfattning

Av rapporten framgår att kommunen under 2013 kommer att uppfylla det lagstadgade balanskravet och kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk utveckling. Detta beror främst på återbetalda avtalsförsäkringar för åren 2005 och 2006.

Den nya organisationen är fortfarande i en uppbyggnadsfas varför det kan finnas viss osäkerhet kring lämnade prognoser. På det hela taget ger den lämnade informationen inte anledning till oro för att omorganisationen skulle lett till stora oväntade avvikelser.

De nu prognostiserade budgetavvikelserna i verksamheterna har redan uppmärksammats i tidigare rapporter och även beloppen är i nivå med tidigare rapportering. Nytt är emellertid budgetunderskott inom vård och omsorg i stadsområdena. Framför allt SoN Öster prognostiserar stort underskott. Om de orsaker som ligger bakom underskottet är isolerade till stadsområdet eller om liknande tendenser återfinns i fler stadsområden behöver analyseras vidare.

Även verksamhetsutvecklingen följer väl uppgjorda planer och mål och står i överensstämmelse med tidigare lämnade rapporter.

Beslutet om att återbetala AFA-premier är den kanske enskilt viktigaste orsaken till den positiva budgetavvikelsen. Denna återbetalning gör att arbetet med att uppnå ekonomisk balans i verksamheterna kan ske under stabilare förutsättningar med inriktning mot ekonomisk balans under helåret 2014 i stället för kortsiktiga engångsåtgärder under återstoden av 2013.

Stäng

Verksamheterna

Här kan du läsa om Malmö stads kärnverksamheters redogörelse för perioden.

Läs mer

Kommunens ekonomi

Under perioden jan-sept uppgick det samlade resultatet för kommunen till +571 Mkr.

Läs mer

Resultaträkning

Det sammanlagda resultatet för kommunen prognostiseras till 115 Mkr för år 2013.

Läs mer

Delårsrapport 3 2013

Filstrl: 1 MB

Malmö stads delårsrapport 3 är en sammanställning för kommunens verksamheter under perioden januari till september där vi följer upp både hur det gått ekonomiskt och hur det har gått med måluppfyllelsen för verksamheterna.

Ladda ner

Till toppen