Delårsrapport 2, 2014

Förskolenämnd

Nettokostnaden för förskolenämnden uppgick under årets första åtta månader till 1 548 Mkr. Jämfört med motsvarande period föregående år har nettokostnaden för förskoleverksamheten ökat med 11,7 %. Nettokostnaden mellan åren är dock inte helt jämförbar. I förskolenämndens nettokostnad ingår, från och med juli 2013, även nämnds- och förvaltningsövergripande kostnader samt verksamhet som överförts från kommunstyrelsen i samband med bildandet av en ny skolorganisation.

För året beräknas nettokostnaden uppgå till 2 428 Mkr, vilket för förskoleverksamheten är en ökning med 7,7 % jämfört med 2013. Kostnadsökningen beror främst på utbyggnaden, pris- och löneutvecklingen, en utökad ram i budget 2014 för en fortsatt satsning på förskolorna samt ökade kostnader för barn med särskilda behov. Antalet barn som är inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg prognostiseras öka med 3,1 % jämfört med föregående år.

Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka, dock i något lägre takt än de senaste åren. Nämnden gör bedömningen att i genomsnitt 19 500 barn kommer att ha plats i förskola eller pedagogisk omsorg under året, vilket är en ökning med 600 barn sedan 2013. Ökningen är något mindre än bedömningen i föregående delårsrapport.

Under perioden maj-augusti har två nya kommunala förskolor öppnat och sex kommunala förskolor avvecklats. Avvecklingen beror dels på att tillfälliga förskolor stängts men också på att förskolelokaler återlämnats till grundskolan. Sammantaget har det under perioden januari- augusti skett en nettoökning med cirka 500 platser. Bedömningen för helåret är en kommunal nettoutbyggnad med 870 platser vilket är 200 färre platser än vad som bedömdes i föregående delårsrapport.  Nämnden har under perioden också godkänt nyetablering och utökning för ett antal fristående huvudmän. Nuvarande utbyggnadstakt beräknas medföra ett överskott av platser vid årsskiftet.

I augusti fanns det 251 barn i kö till förskola, att jämföras med 167 barn för samma period föregående år. Under perioden maj-augusti har inget barn behövt vänta på plats i mer än fyra månader. Nämndens bedömning är att samtliga placeringar kommer att ske inom lagstadgad tid under resten av året.

Inom förvaltningen fortgår arbetet med att öka kvalitén i verksamheten. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet genomförs bland annat kvalitetsdialoger på alla nivåer i organisationen. Under 2014 prioriteras särskilt insatser gällande särskilt stöd, modermålsstöd, arbete mot kränkande behandling, kompetens och barngruppernas storlek.

I budget 2014 beslutade kommunfullmäktige om en resursförstärkning till de pedagogiska verksamheterna med totalt 100 Mkr, varav 36 Mkr riktades till förskolenämnden. Resursförstärkningen har fördelats på lika villkor till kommunal och fristående verksamhet. Den kommunala verksamhetens andel har främst använts till verksamhetsnära pedagogiska utvecklingsteam och kvalitetstödjare.


Grundskolenämnd

Nettokostnaden för grundskolenämnden uppgick under perioden januari till augusti till 1 902 Mkr. Nettokostnaden har för grundskoleverksamheten ökat med 8,7 % jämfört med motsvarande period föregående år. Liksom för förskoleverksamheten är nettokostnaden inte helt jämförbar mellan åren, vilket är en följd av att verksamheten organiserats om vid halvårsskiftet 2013.

För året beräknas nettokostnaden uppgå till 3 057 Mkr, vilket för grundskoleverksamheten är en ökning med 7,8 % sedan 2013. Utvecklingstakten är något högre än för 2013 och påverkas främst av ett ökat antal elever, pris- och löneutvecklingen samt den resursförstärkning som destinerats till grundskolenämnden i budget 2014 för en fortsatt satsning på skolorna. Antalet elever/ barn prognostiseras under året öka med 4,5 % i grundskola och med 8,4 % i fritidshem.

Under året beräknas antalet elever i förskoleklass, grundskola och särskola uppgå till cirka 29 900 vilket är en ökning med cirka 1 300 elever jämfört med 2013. Detta är en större elevökning än vad som redovisats de senaste åren. Elevökningen sker inom förskoleklass och grundskola i både kommunal och enskild regi. I de kommunala skolorna fördelar sig ökningen ojämnt vilket innebär att vissa skolor har fullt i klasserna medan andra skolor har tomma platser.

Antalet barn i fritidshem fortsätter att öka och beräknas under året uppgå till cirka 13 800. Detta är en ökning med cirka 1 100 barn jämfört med föregående år. Andelen inskrivna barn beräknas öka med drygt en procentenhet.

Inför höstterminen har ett antal utbyggnadsprojekt färdigställts för att möta den ökade efterfrågan. Återställning av förskolelokaler till grundskola har under perioden gett en ökning av kapaciteten med cirka 350 platser. Därutöver har paviljonger etablerats på Kungshögsskolan, Tingdammsskolan och Sundsbroskolan. Externt förhyrda lokaler har färdigställts till Västra Hamnenskolan och en kapacitetshöjande ombyggnation har genomförts på Linnéskolan.

Före sommaren beslutades det att tidigare Centrum för Pedagogisk Inspiration, CPI, och Forskning och Utveckling Malmö, slås samman till en gemensam funktion för de tre skolförvaltningarna, Pedagogisk Inspiration Malmö, PI. Avdelningen kommer att ha uppdrag inom områdena information- och kommunikationsteknologi, forskning, didaktik[1] och metodik samt specifikt verksamhetsstöd.

Av kommunfullmäktiges resursförstärkning till den nya skolorganisationen i budget 2014, erhöll grundskolenämnden 54 Mkr. Satsningen fördelas till kommunala och fristående skolor i enlighet med grundskolenämndens modell för fördelning av resurser till skolorna och används efter varje skolas behov. En del av den kommunala verksamhetens resurser har dock reserverats för att likställa simundervisningen mellan skolorna, förstärka resursteamet samt utöka antalet förstelärartjänster.

Skolutveckling sker inom nämnden genom arbete på flera olika arenor och nivåer, bland annat genom Skolsatsningen och skolornas kvalitetsarbete där skolorna identifierar sina lokala utvecklingsbehov och vidtar förbättringar och åtgärder. Karriärtjänster är en nationell satsning som är ett led i skolutvecklingen. Totalt räknar nämnden med att ha inrättat 250 förstelärartjänster vid utgången av året.

Johannesskolan har inför höstterminen inlett en ettårig försöksverksamhet med OB-fritidshem. Elever i Johannesskolans fritidshem som har behov av omsorg kvällstid erbjuds detta helgfria vardagskvällar fram till kl. 21:30.


[1] Didaktik  (grekiska didaktiko´s ‘undervisande’, av dida´skō ‘undervisa’), läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik. (Nationalencyklopedin)


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Nettokostnaden för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppgick under perioden januari-augusti till 906 Mkr. För helåret bedöms den totala nettokostnaden uppgå till 1 498 Mkr vilket är en ökning med 23,5 % jämfört med 2013. Den ökade nettokostnaden är utöver pris- och löneutvecklingen framförallt en effekt av ett förändrat ansvar för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsinsatser, vilket beräknas öka nämndens nettokostnad i år med cirka 21 %.

En resursförstärkning till skolan gjordes i budget 2014. Nämndens andel uppgår till 10 Mkr och planeras att användas för att öka den pedagogiska kvaliteten. Resurserna används till att förstärka reformen om karriärtjänster för lärare samt att ge gymnasieskolor en förstärkning som möjliggör åtgärder för att förebygga studieavbrott och korta genomströmningstiden.

Sedan den 1 maj är arbetsmarknadsfrågorna en del av nämndens ansvarsområde. Förändringen förväntas medföra att styrningen av verksamheten blir tydligare och att den inriktas mer på ungdomar och försörjningsstödstagare.

Ett arbete med att skapa en ny ledningsorganisation för förvaltningen pågår. Arbetet sker successivt och den nya organisationen kommer att vara på plats vid årsskiftet. Den nya organisationen förväntas skapa en fungerande struktur för ökad likvärdighet och samtidigt förenkla samarbetet med övriga skolnämnder vad gäller viktiga utvecklingsfrågor.

Sedan gymnasiereformen, GY11, infördes har nya mönster i ungdomarnas val av utbildning trätt fram. Andelen sökande till högskoleförberedande program har ökat på bekostnad av yrkesutbildningarna. Ett aktivt arbete behövs för att kunna bereda tillräckligt många platser på de högskoleförberedande programmen, samtidigt som ett arbete med att öka sökande till yrkesprogrammen pågår. Till ett fåtal yrkesprogram är det fortfarande många sökande och samtliga kunde inte erbjudas plats inom kommunal skola vid den slutliga antagningen.

Skolutveckling med fokus på kvalitén i verksamheten fortgår bland annat genom Skolsatsning, Matematiklyftet och ett fortsatt arbete med kvalitetsverktyget Qualis. Qualis bygger på självvärdering där skolan identifierar vad man uppnått och vad som behöver vidareutvecklas.

Karriärtjänster är en nationell satsning som är ett led i skolutvecklingen. Förvaltningen har 78 förstelärare och 3 lektorer. De enheter som har introduktionsprogram, låg måluppfyllelse eller risk för sådan har fått en större tilldelning av förstelärarbefattningar.

Gymnasiesärskolans elever har haft möjlighet att söka platser inom Ung i sommar. Elevassistenter fungerar som coacher för dessa elever.

Till toppen