Delårsrapport 2, 2014

Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö

Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö är en ”social investering” för att förbättra levnadsvillkoren, öka tryggheten och skapa fler jobb i utsatta områden i Malmö. Genom att påverka utvecklingen i fem områden verkar områdesprogrammen för att stärka den sociala hållbarheten i hela Malmö. De fem prioriterade områdena är Herrgården, Holma/Kroksbäck, Södra Sofielund/ Seved, Lindängen och Segevång. Kommunstyrelsens beslut om programmen innebär ett åtagande för alla Malmö stads nämnder, i tid och resurser, där de insatser som visar sig effektiva kan skalas upp och spridas. Totalt omsätter områdesprogrammen knappt 20 Mkr 2014, jämnt fördelat på de fem stadsområdena.

Arbetet i områdesprogrammen bedrivs i respektive stadsområde samt i samverkan stadsområdena emellan. Regelbundna träffar kring programmen sker mellan såväl stadsområdeschefer som områdesutvecklingschefer och områdeskoordinatorer. Samverkan och dialog är två ledord i programmen och en grundläggande uppgift för arbetet är fortsatt fokus på att fånga upp medborgarnas och föreningarnas engagemang och intresse för sitt område och ta reda på vilka frågor som medborgare och föreningar bedömer som mest angelägna att arbeta vidare med.

Stadskontoret ansvarar för uppföljning av områdesprogrammen, vilket bland annat omfattar att förse kommunstyrelsen med lägesrapporter samt samordning av de centrala kommunikationsinsatserna via exempelvis malmo.se, intranät och nyhetsbrev. Stadskontoret arbetar också för att knyta områdesprogrammen närmare arbetet med forskningsresultat i de rapporter som lämnats av Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Områdesprogrammen arbetar aktivt för att påverka utvecklingen av nya metoder och arbetssätt för att genom samverkan mellan olika aktörer tillsammans nå social hållbarhet. Ett bra exempel på detta är den tvärsektoriella samverkansprocessen Kraftsamling Herrgården, som påbörjades under hösten 2013. Processen fungerar som en kunskapsallians med aktörer från ideell, privat och offentlig sektor. En fördjupad målbild för Herrgårdens utveckling har tagits fram som grund för en fördjupad samverkan.

Nedan beskrivs fler exempel på aktiviteter som genomförts inom ramen för områdesprogrammen hittills under året, indelad efter de tre målområdena: arbete, boende och lärande.

Arbete

Inom områdesprogrammen prövas nya metoder genom gränsöverskridande samarbeten för att skapa jobb för människor i de aktuella områdena. Det finns flera goda exempel på hur behov av fysiska förändringar i form av byggande eller renovering av bostäder har använts för att skapa jobbtillfällen för arbetslösa. Bland annat har satsningar gjorts på ekonomiskt och socialt hållbar upprustning av miljonprogramsområdet genom Innovationsplattform Malmö Sydost och Bygga-om-dialogen samt byggandet av familjebadet i Holma/Kroksbäck där upprustning eller nybygge ger både arbetstillfällen och är en del av stadsutvecklingen för att göra områdena mer attraktiva.

Det finns ett fokus på barnfamiljer och självförsörjning inom programmen, vilket bland annat visar sig genom ett riktat arbete med 76 barnfamiljer på Segevång som uppbär långvarigt försörjningsstöd. Hittills har 43 % av barnfamiljerna blivit självförsörjande. Hela Familjen är ett annat projekt som syftar till att få föräldrar i sysselsättning genom att bland annat arbeta för att deras barn får en förskoleplats, eftersom det är en förutsättning för arbete. Ett annat exempel på hur en insats kan få flera positiva effekter är samarbetet där ungdomar erbjudits en ettårig anställning i Jobb Malmö med placering på Kommuntekniks avdelning markskötsel för att förbättra städningen av Seveds gator.

Boende

I samtliga områdesprogram har under perioden pågått ett brett samarbete med ett flertal förvaltningar, fastighetsägare, närpolisen och boende för att bidra till goda lösningar på stadsbyggnad och planering av den fysiska miljön för att bidra till trygghet och tillit i området. Bland annat har ett BIDBusiness Improvement District – bildats och en interrimsstyrelse tillsatts med representanter från fastighetsägare i Norra och Södra Sofielund samt Malmö stad. BID följs av forskare från Boverket och Malmö Högskola. En av samordnarna för områdesprogrammet kommer att avsätta 50 % av sin tjänst i BID.

Förnyelsearbetet kring Lindängens centrum går framåt tack vare samverkan mellan olika aktörer. Det planeras för byggnation av fler bostäder, utbyggnad av biblioteket och fortsatt arbete för att öka tryggheten. Under 2014 kommer också ett antal utredningar att genomföras inom ramen för fördjupad översiktsplan för Kirseberg. Ambitionen med planprogrammet är att bevara och förtäta samt länka Sege Park till Segevång och den befintliga bebyggelsen i området samt att bygga ett spjutspetsområde inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Enbart stadsbyggnadskontoret har avsatt 850 timmar på detta projekt. Även medborgarna är delaktiga i processen.

Miljöförvaltningen har ett fortsatt fokus på fastigheter i områdesprogrammet och har under perioden genomfört cirka 400 timmar bostadstillsyn. Skillnaden gentemot andra områden, där tillsyn genomförs på grund av olägenhetsanmälningar till förvaltningen, är att man här fokuserat på förebyggande bostadstillsynsarbete på eget initiativ. Miljöförvaltningen samarbetar också med Malmö mot diskriminering i detta arbete. Under året har media uppmärksammat att förvaltningens tillsyn på ett positivt vis påverkar utvecklingen inom området och motverkat möjligheten för fastighetsägare att köpa och sälja fastigheter enbart för att skapa vinster snarare än att förvalta och åtgärda uppmärksammade brister i fastigheterna. Miljöförvaltningen driver också arbetet med utveckling av miljonprogrammet i Malmö genom paraplyprojektet Innovationsplattform Malmö sydost.

Lärande

Förskolan har stor möjlighet att verka i positiv riktning för integrationen i Malmö och därför har uppsökande verksamhet påbörjats som främst riktar sig till flickor och pojkar i åldern 3-5 år som inte går i förskolan. Inom skolan arbetar man tillsammans med Sociala resursförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Polisens ungdomssektion inom Malmö Trygg och Säker Stad för att samtliga grundskolor i Malmö ska erbjudas LuL-modellen (lagen om unga lagöverträdare) innan 2016. Modellen bygger på ett samlat agerande för att förebygga och motverka kriminalitet.

Fler områdesprogram arbetar även med en aktiv fritid och läxhjälp. Ett exempel är Läxakuten på Kroksbäcksskolan som har tillkommit på initiativ från en ungdom från området och där två ungdomar samt en pedagog har anställts. Under perioden har 613 barn (315 flickor och 300 pojkar) nyttjat läxhjälpen. Ett annat exempel på innovativa metoder och samarbete är Allaktivitetshuset på Lindängeskolan som har öppet sju dagar i veckan och erbjuder gratis aktiviteter till Lindängens barn och vuxna.

Samarbetspartners på allaktivitetshuset är Röda korset, Röda korsets ungdomsförbund, IM och Handbollsklubb Malmö. Juni 2014 nämndes verksamheten som ett gott exempel i EU:s Integrating Cities toolkit för praktiskt integrations- och delaktighetsarbete. Områdesprogrammet för Holma/Kroksbäck har ett treårigt samarbete med Malmö högskolas centrum för urbana studier. Bland annat har forskarna lett forskningscirklar för att analysera sociala risker, en studie om bostadsområden med utsatta livsvillkor och civilsamhällets roll och betydelse för områdens utveckling samt ett kunskapsspridningsmaterial till avrundningen av Områdesprogrammen (hösten 2015).

Till toppen