Delårsrapport 2, 2014

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsens verksamhet har under våren präglats av organisationsförändringar, bland annat avseende Malmö stads arbetsmarknadsåtgärder. Förändringen innebär att ansvaret för delar av kommunens arbetsmarknadsinsatser och samtliga vuxenutbildningsinsatser från och med maj övergår till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Anslaget för kommunstyrelsens arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskott upphör därmed den 30 april 2014.

Läs mer

Nettokostnaderna för kommunstyrelsen, exklusive arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet, uppgår för perioden januari-augusti till 312 Mkr. Jämfört med samma period 2013 innebär det en minskning med 38 Mkr. För helåret prognostiseras däremot en ökning jämfört med 2013 med 38 Mkr eller 7 % till totalt 599 Mkr. Kommunstyrelsens anslag består till stor del av medel som avsätts av kommunfullmäktige för särskilda ändamål och som under året fördelas till utvalda nämnder eller projekt. Om nettokostnaderna analyseras exklusive sådana kommuninterna poster visar prognosen istället en nettokostnadsminskning med 12 Mkr eller knappt 5 %.

Viktiga händelser under årets två första tertial är bland annat översynen av ViSAB, utvecklingen av nya ägardirektiv för Malmö kommuns bolag, arbetet kring de allmänna valen, samordningen inför driftsorganisationen av Malmö Live och samordning av åtgärder till följd av slutrapporten från Kommission för ett socialt hållbart Malmö, framtagande av destinationsvarumärke för Malmö samt förberedelsearbete för innovationsmässan InnoCarneval och ett positionsdokument avseende möjligheten att från EU få finansiering av åtgärder för arbete, utbildning och boende.

Stäng

Plan och stadsmiljö

Här kan du läsa om Servicenämnden, Tekniska nämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämndens arbete.

Läs mer

Pedagogisk verksamhet

Här kan du läsa om förskoleverksamheten, skola och fritidshemsverksamheten samt gymnasie- och vuxenutbildning.

Läs mer

Kultur och fritid

Läs om kulturnämnden och fritidsnämndens arbete, bl.a. om jämställdhetseventet Nordiskt Forum som lockade närmare 20 000 besökare.

Läs mer

Vård och omsorg

Läs om individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Integration och arbetsmarknad

Läs om kommunens arbetsmarknadsinsatser och hur arbetslösheten har förändrats.

Läs mer

Områdesprogram

Här kan du läsa om Malmö stads områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö. Det finns fem områdesprogram.

Läs mer

Till toppen