Delårsrapport 2, 2014
“Kommunen riskerar att inte uppfylla kravet på ekonomisk balans under 2014.”

Sammanfattning

För helåret prognostiseras ett positivt resultat på 1 Mkr. Jämfört med ett budgeterat resultat på -79 Mkr är det en förbättring med 80 Mkr. Avvikelsen uppkommer genom ett betydande överskott inom finansiering på 229 Mkr. Verksamheterna prognostiserar emellertid underskott på sammanlagt 149 Mkr.

Det nu prognostiserade resultatet för 2014 visar att kommunen riskerar att inte uppfylla kravet på ekonomisk balans. Balanskravsresultatet prognostiseras nu till
-49 Mkr vilket enligt kommunallagen skall återställas under
de nästföljande tre åren det vill säga 2015-2017.

Om nämnder som nu prognostiserar underskott anpassar sin kostnadsnivå enligt givna riktlinjer kan balanskravet uppnås. För att säkerställa en reserv för negativa händelser som kan inträffa under resten av året bör övriga nämnder iaktta återhållsamhet att påbörja ny verksamhet för att därigenom trygga en låg nettokostnadsökning för kommunen som helhet.

Kommunen uppnår under 2014 inte kommunfullmäktiges finansiella mål men sett över en tidsperiod på tre till fyra år uppfylls målet med god marginal.

Av de 11 kommunfullmäktigemål för verksamheten som följs upp i denna delårsrapport har 8 indikatorer förbättrats, och har grönt trafikljus, och 3 indikatorer är oförändrade med gult trafikljus.

Under årets åtta första månader uppgick investeringarna till 1,3 miljarder kronor. För helåret prognostiseras de till drygt 2,4 miljarder kronor. Årets investeringsnivå skulle därmed bli cirka 200 Mkr högre ån fjolårets.

Förskola

Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka, dock i något lägre takt än de senaste åren. Nämnden gör bedömningen att i genomsnitt 19 500 barn kommer att ha plats i förskola eller pedagogisk omsorg under året, vilket är en ökning med 600 barn sedan 2013. Ökningen är något mindre än bedömningen i föregående delårsrapport.

Under perioden maj-augusti har två nya kommunala förskolor öppnat och sex kommunala förskolor avvecklats. Avvecklingen beror dels på att tillfälliga förskolor stängts men också på att förskolelokaler återlämnats till grundskolan. Sammantaget har det under perioden januari- augusti skett en nettoökning med cirka 500 platser. Bedömningen för helåret är en kommunal nettoutbyggnad med 870 platser vilket är 200 färre platser än vad som bedömdes i föregående delårsrapport.

Nuvarande utbyggnadstakt beräknas medföra ett överskott av platser vid årsskiftet.

Grundskola och fritidshem

Under året beräknas antalet elever i förskoleklass, grundskola och särskola uppgå till cirka 29 900 vilket är en ökning med cirka 1 300 elever jämfört med 2013. Detta är en större elevökning än vad som redovisats de senaste åren. Elevökningen sker inom förskoleklass och grundskola i både kommunal och enskild regi. I de kommunala skolorna fördelar sig ökningen ojämnt vilket innebär att vissa skolor har fullt i klasserna medan andra skolor har tomma platser.

Antalet barn i fritidshem fortsätter att öka och beräknas under året uppgå till cirka 13 800. Detta är en ökning med cirka 1 100 barn jämfört med föregående år. Andelen inskrivna barn beräknas öka med drygt en procentenhet.

Inför höstterminen har ett antal utbyggnadsprojekt färdigställts för att möta den ökade efterfrågan. Återställning av förskolelokaler till grundskola har under perioden gett en ökning av kapaciteten med cirka 350 platser. Därutöver har paviljonger etablerats på tre skolor. Externt förhyrda lokaler har färdigställts till Västra Hamnenskolan och en kapacitetshöjande ombyggnation har genomförts på Linnéskolan.

Ekonomisk hjälp

Kostnaderna för hemlöshet har ökat kraftigt under senare år. Kostnaderna för 2014 prognostiseras till 188 Mkr, vilket är 4 Mkr mer än 2013. Ökningen är knappt 2 % jämfört med föregående år. Mellan 2012 och 2013 ökade kostnaderna för hemlösheten med 7 %, vilket kan jämföras med en årlig kostnadsökning på i genomsnitt 15 % under den föregående femårsperioden.

De totala kostnaderna för ekonomiskt bistånd beräknas uppgå till 938 Mkr, vilket är en ökning i förhållande till 2013 med 3 %. Kostnadsökningen mellan 2012 och 2013 uppgick till 5 %. Det genomsnittliga antalet hushåll som uppbar försörjningsstöd var under årets första åtta månader 9 853 per månad, vilket är en ökning i förhållande till 2013 med 3,7 % eller knappt 400 hushåll per månad.

Vård och omsorg

Nettokostnaderna för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning beräknas uppgå till 3 750 Mkr. Jämfört med 2013 innebär det en ökning med 88 Mkr, eller 2,4 %. Omräknat i fasta priser bedöms kostnaderna under 2014 minska något i förhållande till föregående år, trots ett ökat antal vårdtagare. Det som dock är anmärkningsvärt är att budgetavvikelsen för verksamheten beräknas uppgå till -58 Mkr för 2014, varav -68 Mkr uppstår inom stadsområdesnämnderna och +10 Mkr inom sociala resursnämnden. Resultatet för verksamheten vid utgången av 2013 var -86 Mkr. Prognosen är osäker då den bygger på att ett antal beslutade åtgärder i nämnderna får förväntad ekonomisk effekt innan årets slut.

Till toppen