Delårsrapport 2, 2014

Förskoleplats ska erbjudas inom önskad tid

Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid

Förändringen av antalet nybyggda förskoleplatser i förhållande till efterfrågan

Under hösten 2013 konstaterades en platsbrist inför år 2014, i Lokalförsörjningsplanen angavs en brist på 500 platser. Under perioden januari till maj kunde därför inte samtliga barn erbjudas plats inom fyra månader.

Ett omfattande arbete genomfördes under våren 2014, som bland annat innebar att nya platser skapades även utöver de som ingick i lokalförsörjningsplanen och inom befintliga förskolor ökades antalet inskrivna barn. En nära samverkan i platsrekryterings-arbetet skedde med gatukontoret, fastighetskontoret, stadsfastigheter, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen.

Under perioden januari till augusti 2014 har 508 nya förskoleplatser i kommunal regi skapats. För hela 2014 bedömer förskoleförvaltningen att utbyggnaden kommer att innebära sammanlagt 870 platser. I Lokalförsörjningsplanen anges utbyggnaden till 538 platser, netto, under hela 2014.

Utbyggnad under året tillsammans med befintlig kapacitet innebär att tillgången på förskoleplatser överskrider behovet i december 2014 med 520 platser. Förskolenämndens bedömning är att under resterande del av 2014 kommer alla barn i kö att kunna erbjudas plats inom de lagstadgade fyra månaderna.

För 2015 anges i Lokalförsörjningsplanen en utbyggnad om 796 nya platser, netto. En senare beräkning pekar på en ökning med 860 platser. Detta innebär full behovstäckning. Planeringarbetet pekar på att den samlade utbyggnadsvolymen fram till 2018 i nuläget uppgår till 5 000 platser, d.v.s. fler än det beräknade behovet på 4 000 platser.

I budgettexten har kommunfullmäktige förtydligat målsättningen för förskoleutbyggnaden till att den ska utökas med 1 600 nya förskoleplatser, samt att planera utbyggnaden så att 30 timmars förskola för föräldraledigs barn kan införas i december 2015. Att införa 30 timmars förskola för flickor och pojkar till föräldralediga bedöms medföra ett utbyggnadsbehov på ytterligare 500 platser. Utbyggnaden 2014 har ökat och bedömningen är att förskolenämnden är på god väg att kunna hantera ett eventuellt beslut om 30 timmars förskola för barn till föräldralediga. En utbyggnad om 1 600 platser enligt kommunfullmäktiges uppdrag bedöms däremot vara alltför omfattande. Nuvarande utbyggnad innebär redan ett överskott av platser i december 2014 och ytterligare utbyggnad är svår att finansiera inom årets budget.

Till toppen