Delårsrapport 2, 2014

Ekologiskt och rättvisemärkt som förstahandsval

Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier.

Idag finns två stödfunktioner för att uppnå att ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet i kommunen. På miljöförvaltningen finns Fairtrade City-kansliet och en projektgrupp som arbetar för att implementera Policy för hållbar utveckling och mat som antogs av kommunfullmäktige 2010.

En inköpsguide för hållbara inköp finns tillgänglig på stadens intranät Komin. De utbildnings- och informationsinsatser som genomförts för anställda i förvaltningarna har gett goda resultat. En kontinuerlig dialog pågår också med Malmö stads upphandlade leverantörer för att utveckla sortimentet av ekologiska och etiskt certifierade produkter, ett arbete som i pågående livsmedelsupphandlingar har intensifierats.

Andelen inköp som är ekologiskt och etiskt certifierade,
samt andelen genomförda upphandlingar i Malmö stad
som använder sig av miljöstyrningsrådets kriterier

Andelen inköp av ekologiska livsmedel påvisar ingen ökning jämfört med uppföljningen i delårsrapprot januari-april. Några stadsområden samt servicenämnden med Malmö skolrestauranger visar en svag minskning, medan förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningarna visar på svaga ökningar. De verksamheter som är kvar i stadsområdena, främst äldreomsorgen ligger under medelvärdet för staden. Stadsområdena planerar därför för informations- och utbildningsinsatser.

Andelen etiskt märkta inköp minskar något under och går från 72 % i uppföljningen i samband med delårsrapport januari-april till 69 % i denna uppföljning. Anledningen till detta är att en ny kategori, t-shirts, har introducerats i uppföljningen. Fairtrade City-kansliet ser mycket positiv på att även andelen etiskt och ekologisk märkta t-shirts följs upp från och med nu.

Delårsrapporteringen visar att flertalet nämnder har ambition att jobba vidare med att öka andelen etiska märka produkter i sina inköp och har fortsatt ta fram konkreta åtgärder för att åstadkomma detta. Stadsdelsområdesnämnd Norr, som har fina resultat på andelen etiskt märkt, höll en utbildning under våren där Fairtrade City-kansliet var inbjudet för att prata om rättvis handel. Även stadsdelsområdesnämnd Innerstaden har haft träffar för inköpsansvariga där vikten av ekologiska och etiska inköp togs upp.

Centrala Upphandlingsenheten använder Miljöstyrningsrådets kriterier i alla upphandlingar där så är möjligt. Under 2013 genomgicks upphandlingsprocessen för flera livsmedelsområden och där skärptes kraven på leverantörerna att tillhandahålla ekologiska produkter.  Vid kommande upphandlingar kommer Miljöstyrningsrådets kriterier gällande rättvis handel, antibiotika, salmonella, transport av djur till slakt samt slaktmetod att användas.

Till toppen