Delårsrapport 2, 2014

Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor

Målet följs upp genom att mäta antalet miljöbilar, inom kommunala verksamheter, som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor.

I Malmö stads miljöbilsstrategi är målet att 75 % av fordonsflottan i slutet av 2015 ska bestå av bilar som drivs med biogas, el, laddhybridmotor eller vätgas. Dessa bilar fortsätter att öka i Malmö stads fordonsflotta (förutom vätgasfordon som i nuläget inte finns att tillgå). Andelen godkända fordon uppgår per 31 augusti till 70, 8 %, jämfört med 63,2 % per 30 april.

Samtliga nämnder har uppmärksammat målen och många har konkreta åtgärdsplaner. Vissa nämnder har satt upp egna delmål under 2014. Nämnder med förvaltningar i stadshuset (gatukontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, stadskontoret) samt miljönämnden kommer att undersöka möjligheterna att ingå i en gemensam bilpool för att effektivisera fordonsanvändningen vilket också innebär en översyn av antalet och typen fordon för förvaltningarna.

Antalet miljöbilar, inom kommunala verksamheter,
som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor

Under perioden april-augusti har 11 av 15 nämnder ökat sina andelar godkända fordon. Detta bedöms vara en mycket god utveckling och visar på att det finns en tydlig ambition och tillräcklig kunskap hos nämnderna om miljöbilsstrategin och dess mål.

ViSAB, som leasar fordon till Malmö stads förvaltningar, erbjuder numera enbart miljöfordon som drivs med ovan nämnda bränslen. Därmed är det naturligt att förstahandsvalet för förvaltningarna blir något av dessa fordon.

Under 2015 kommer en ny miljöbilsstrategi tas fram vilket markerar nästa fas i utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta.

Miljöbilsstrategins mål på 75 % fordon som drivs med biogas, el, laddhybridmotor eller vätgas bedöms vara möjligt att nå utifrån den senaste tidens positiva utveckling.

Till toppen