Delårsrapport 2, 2014

Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande

Kommunfullmäktiges mål att Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande mäts genom att följa upp andelen bistånds-hushåll som avslutats med anledning av att försörjningen framöver är tillgodosedd genom arbete eller påbörjade studier.

Förändringen av andelen personer med försörjningsstöd
som blir självförsörjande genom arbete eller studier

Av det totala antalet hushåll som under januari-augusti 2014 uppburit ekonomiskt bistånd har 6,0 % avslutats tack vare försörjning genom arbete eller studier. Motsvarande andel för samma period 2013 uppgick till 5,8 %. Av de hushåll som avslutades under januari-augusti 2014 tack vare arbete eller studier var 5,2 % hushåll med ensamstående kvinna, med eller utan barn, jämfört med 5,0 % 2013. Motsvarande andel för hushåll med ensamstående man uppgår för mätperioden 2014 till 5,9 %, att jämföra med 6,6 % 2013.

Under flera år har antalet hushåll i Malmö som är i behov av ekonomiskt bistånd ökat. Under perioden januari till augusti 2014 beviljades 14 266 unika hushåll ekonomiskt bistånd jämfört med 13 577 motsvarande period 2013. Ökningen under 2014 uppgår till 5,1 % vilket är lägre än motsvarande period de senaste åren. Se nedanstående diagram.

I budget för 2014 avsatte kommunfullmäktige 30 Mkr för att utveckla arbetet med försörjningsstöd och få fler personer självförsörjande. Stadsområdena har 2014 väsentligt stärkt sin bemanning i syfte främja förutsättningarna för att aktivt arbeta med självförsörjningsuppdraget inom ekonomiskt bistånd. Genom att i högre utsträckning kunna erbjuda biståndshushåll regelbunden kontakt med socialsekreterare och en aktiv planering för egen försörjning ska målet att fler Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande uppnås.

I stadsområdenas arbete har ett särskilt fokus lagts på att stärka barnfamiljer till att nå egen försörjning. Av de hushåll som uppburit ekonomiskt bistånd under januari till augusti 2014 är 33 % hushåll med barn. Hälften av barnhushållen omfattar två vuxna som är gifta eller sambo. I nio av tio barnhushåll med en ensamstående vuxen är den vuxne kvinna. Utvecklingen avseende behovet av ekonomiskt bistånd samverkar alltid med kontextuella faktorer där arbetslöshet och det övriga socialförsäkringssystemets utveckling har stor påverkan. Ökningen av det totala antalet hushåll som uppnått egen försörjning genom arbete eller studier, samt ökningen av antalet ensamstående kvinnor som på motsvarande sätt blivit självförsörjande kan indikera att stadsområdenas intensifierade arbete kring självförsörjningsuppdraget, och med särskilt fokus på barnfamiljer, bidrar till att stärka förutsättningarna till att egen försörjning genom arbete eller studier uppnås.

Till toppen