Delårsrapport 2, 2014

Ungdomsarbetslösheten ska minska

Förändringen av andelen unga Malmöbor i arbete eller studier: Officiell statistik om andelen unga Malmöbor i arbete eller studier har av registertekniska skäl en lång framställningstid och kan därför inte visa aktuella förhållanden. I stället redovisas arbetsförmedlingens statistik över arbetslösa ungdomar 18-24 år.

Förändringen av andelen unga Malmöbor i arbete eller studier

Arbetsförmedlingens statistik gällande arbetslösa unga 18-24 år under första och andra tertialen 2014 ger ett genomsnitt på 3 835 ungdomar inskrivna på arbetsförmedlingen. Den genomsnittliga siffran är något högre än för första tertialet 2014 men då får man ta i beräkning att i dessa siffror finns sommarmånaderna som allmänt genererar högre arbetslöshetssiffror än andra månader på året.

Det finns fortsatt tydliga skillnader mellan kvinnor och män 18-24 år som har varit och är inskrivna på arbetsförmedlingen. Under de två första tertialen 2014 är genomsnittssiffrorna för kvinnor 1 566 och för män 2 269.

Jämfört med augusti föregående år har arbetslösheten för målgruppen sjunkit från 25,7 % år 2013 till 24,4 % år 2014, det vill säga en minskning med 1,3 %.

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden är sedan 1 maj ansvariga för arbetsmarknadsinsatser inom Malmö. Under perioden januari-augusti har unga kvinnor och män 16-24 år oavsett tid i arbetslöshet prioriterats i samtliga av JobbMalmös insatser. Av inskrivna ungdomar 16-24 år januari-augusti 2014, var 43 % kvinnor och 57 % män.

JobbMalmö har haft marginellt färre antal inskrivna ungdomar under 2014 jämfört med 2013. Dock har antalet positiva avslut, där den unge gått vidare till arbete eller studier, minskat både för män och för kvinnor under perioden januari-augusti 2014 jämfört med föregående år. Under året har en större omorganisation skett inom JobbMalmö som kan ha påverkat verksamhetens resultat.

Till toppen