Delårsrapport 2, 2014

Av årets prognostiserade kostnader utgörs 814 Mkr av pensions-kostnader. Av dessa är 503 Mkr sådana pensionskostnader som personalen intjänar under året och 21 Mkr är kostnaden för att värdesäkra de pensionsåtaganden som intjänats efter 1997.

Då kommunen redovisar pensionsförpliktelser enligt den så kallade blandmodellen redovisas utbetalningar av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 som en kostnad. Denna kostnad prognostiseras till 290 Mkr.

Nedanstående tabell ger en sammanställning över prognostiserade pensionskostnader 2014 i förhållande till föregående år.

Pensionskostnader, Mkr
2014 (p) 2013 Förändring
Premie KAP-KL 1 1 0
Avgiftsbestämd ålderspension 419 382 37
Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP 81 87 -6
Avsatt till pensioner ÖK-SAP 2 5 -3
Utbetalda pensioner intjänade före 1998 290 293 -3
Finansiell kostnad 21 34 -13
Sänkt kalkylränta RIPS 0 106 -106
Totalt 814 908
-94

ÖK-SAP står för Överenskommelse om särskild avtalspension (enl KAP-KL)

 

Till toppen