Delårsrapport 2, 2014

Budgetutfall januari-augusti

Det budgeterade resultatet för perioden januari-augusti uppgick till +312 Mkr. Det redovisade resultatet under perioden uppgick till +438 Mkr, alltså en positiv budgetavvikelse på sammanlagt 126 Mkr.

Resultatet uppkom genom ett stort överskott inom finansiering. Övriga verksamheter, netto och sammantagna, redovisade negativ avvikelse mot periodens budget. Det är emellertid stora variationer mellan olika verksamheter.

Budgetavvikelse januari-augusti, Mkr
Servicenämnd 22
Kommunstyrelse 74
Ekonomiskt bistånd -79
Stadsbyggnadsnämnd 9
Miljönämnd 1
Teknisk nämnd 8
Rea-/exploateringsvinster -18
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 18
Grundskolenämnd 32
Förskolenämnd 14
Kulturnämnd 4
Fritidsnämnd 8
 …
Personlig assistans enl SFB -18
Statsbidrag flyktingar 24
Social resursnämnd 27
Stadsområdesnämnder -120
 …
Övriga -5
Finanisering 125
Summa 126

 

Prognostiserat budgetutfall för helåret

Total budgetavvikelse kommunen

Årets budgetavvikelse prognostiseras till +80 Mkr. Avvikelsen uppkommer genom ett betydande överskott inom finansiering på 229 Mkr. Verksamheterna prognostiserar emellertid underskott på sammanlagt 149 Mkr.

I nämndernas budgetar finns verksamheter där nämnderna befriats från kravet att anpassa kostnaderna till tilldelade kommunbidrag. Dessa verksamheter är ekonomiskt bistånd, hemlöshet, personlig assistans, statsbidrag till flyktingmottagning samt exploateringsvinster. Budgetunderskottet för dessa verksamheter prognostiseras för helåret till sammanlagt 172 Mkr.

Budgetavvikelse Mkr
Prognos Budget Avvikelse
Nettokostnad -15 351 -15 233 -118
- varav rea/ expl- vinster 260 200 60
Skatter och generella bidrag 15 266 15 185 81
Finansnetto 86 -31 117
Årets resultat 1 -79 80

Nedan redogörs för de nämnder som prognostiserar större budgetavvikelser.


Kommunfullmäktige

För kommunfullmäktige prognostiseras ett underskott för helåret om 1,2 Mkr. Merparten av underskottet förklaras av högre kostnader än förväntat för fullmäktiges livesändningar samt ökade kostnader till följd av nytt hyresavtal för Malmö Rådhus. I det nya avtalet ingår visst underhåll samt vaktmästeritjänster som inte ingått tidigare. Bedömningen är att det under året inte är möjligt att anpassa verksamheten så att de obudgeterade kostnadsökningarna kan balanseras.


Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott om 8,4 Mkr som i sin helhet förklaras av högre kostnader än budgeterat för arvoden till gode män. Redan 2013 konstaterades att tilldelade medel inte motsvarar de verkliga kostnaderna för verksamheten. Eftersom rätten till arvode för godemansuppdrag är lagstadgad har nämnden små möjligheter att vidta åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. Till följd av detta har nämnden i samband med denna delårsrapport inkommit med en begäran om befrielse från resultatansvar för 2014 samt i sin budgetskrivelse inför 2015 äskat om justering av kommunbidrag så att det hamnar i nivå med verksamhetens kostnader.


Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen, exklusive ekonomiskt bistånd, prognostiserar ett överskott om 44 Mkr, varav 38 Mkr avser anslaget för kommunstyrelsen och 6 Mkr avser arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet.

Överskottet inom anslaget för kommunstyrelsen förklaras i huvudsak av medel som frigjorts till följd av lägre kostnader i det nya avtalet för färdtjänst samt lägre utvecklingskostnader än planerat. Samtidigt konstateras att upphandling av nytt verksamhetssystem för individ- och familjeomsorgen inte kommer att påbörjas som planerat, vilket också bidrar till en positiv budgetavvikelse.

För arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet förklaras överskottet av att JobbMalmö inte utfört sina åtaganden avseende åtgärdsanställda och därför återfört medel till utskottet. Anslaget för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet upphörde den 30 april och ansvaret för verksamheten överfördes till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.


Ekonomiskt bistånd

För ekonomiskt bistånd prognostiseras en budgetavvikelse på -122 Mkr. Prognosen har förbättrats något sedan föregående prognostillfälle. Främst beror detta på att ökningen av antalet hushåll med försörjningsstöd dämpats något under andra tertialet.


Teknisk nämnd

Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott om 27 Mkr. Överskottet är hänförbart till högre vinster i exploateringsverksamhet än budgeterat och från försäljning av anläggningstillgångar om totalt 59 Mkr. Nedskrivning av tidigare genomförda investeringar kring Triangelstationen samt bulleråtgärder på Rådmansgatan om 32 Mkr reducerar det prognostiserade överskottet. Enligt beslut i kommunfullmäktige i september månad är tekniska nämnden, under år 2014, befriad från resultatansvar gällande vinster i exploateringsverksamheten. Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar budgeteras inte och ingår således inte i nämndens resultatansvar.

Den negativa budgetavvikelsen om 32 Mkr gällande investeringar kring Triangelstationen och Rådmansgatan omfattas av nämndens resultatansvar och enligt information från förvaltningen kommer åtgärdsplan för budgetavvikelsen om 32 Mkr att hanteras i nämnden under september månad.


Stadsbyggnadsnämnd

Stadsbyggnadsnämnden prognostiserar ett överskott om 5 Mkr. Överskottet är i huvudsak hänförbart till bostadsanpassningsbidrag 4 Mkr och beror på icke handlagda ärenden.


Förskolenämnd

Förskolenämnden prognostiserar ett underskott med 10 Mkr, vilket är en förbättring med 5 Mkr jämfört med föregående prognos Underskottet beror bland annat på högre kostnader för tilläggsbelopp för barn med särskilda behov än vad som budgeterats samt en viss överkapacitet av platser under hösten. För att kunna möta behovet av platser under våren 2015 är bedömningen att det i höst kommer att finnas fler tillgängliga platser än vad som efterfrågas.

I juni beslutade förskolenämnden om åtgärder för att komma tillrätta med det då befarade underskottet om 15 Mkr. Åtgärderna som genomförts hittills bedöms i prognosen inte vara tillräckliga för att uppnå ekonomisk balans under 2014. I samband med denna delårsrapport har förvaltningen därför beslutat om fortsatt återhållsamhet.


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett överskott för året med 18,5 Mkr.

För gymnasie- och vuxenutbildning prognostiserar nämnden ett underskott med 2 Mkr vilket kan hänföras till problematiken med Norra Sorgenfri gymnasium.

Den 1 maj övertog nämnden ansvaret för Jobb Malmö från servicenämnden. Jobb Malmö prognostiserar ett överskott för året med 20,5 Mkr. Överskottet förklaras till största delen av att medel för åtgärdsanställningar inte använts. Överskott finns också för Frontdesk och för vakanta tjänster som inte tillsatts i avvaktan på omorganisationen.


Sociala resursnämnd

Sociala resursnämnden prognostiserar ett överskott för helåret med 11 Mkr. Överskottet uppstår i huvudsak till följd av att tilldelade medel för nya LSS-bostäder inte förbrukas fullt ut då inflyttningsdatum i flera av bostäderna blivit senarelagt. Överskottet för utbyggnaden på 25 Mkr reduceras av ett underskott för verksamheten i befintliga LSS-bostäder med omkring 19 Mkr. Samtidigt prognostiserar nämnden underskott för individ- och familjeomsorgen med 3 Mkr, främst på grund av ökade kostnader för ensamkommande flyktingbarn som inte väntas ersättas av Migrationsverket till följd av förändrad lagstiftning.

Utöver sin ordinarie verksamhet ansvarar nämnden också för två områden för vilka den helt befriats från resultatansvar. Personlig assistans med beslut från Försäkringskassan prognostiserar ett underskott om 28 Mkr till följd av ett ökat antal ärenden samt en högre kostnad per ärende. För statsbidrag för flyktingar prognostiseras ett överskott om 36 Mkr till följd av att fler flyktingar än beräknat mottagits i Malmö 2013 samt en ny ersättning från Migrationsverket som införts 2014 och som inte var känd vid budgeteringstillfället.


Fritidsnämnd

Fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om 5 Mkr för 2014. En förklaring till överskottet är att två nya ridanläggningar inte blir färdigställda under 2014 och därmed kommer inte heller det avsatta budgetutrymmet för hyra och driftbidrag till föreningarna att tas i anspråk. Dessutom bedöms bidragsutbetalningarna bli lägre än budgeterat.


Kulturnämnd

Kulturnämnden prognostiserar ett överskott om 3 Mkr för 2014, vilket motsvarar det belopp som nämnden beräknar att rekvirera ur fonder för inköp av konst under året.


Hemlöshet

Stadsområdesnämnderna har ett finansieringsansvar att genom åtgärder i verksamheten täcka 25 % av underskott avseende kostnader för hemlöshet medan resterande 75 % av underskottet belastar kommunens totala resultat. Nedanstående tabell visar hur stort finansieringsansvaret är för respektive stadsområde i förhållande till helårsprognosen.

Kostnader för hemlöshet, Mkr
Budget Prognos Avvikelse varav 25% varav 75%
SoN Norr 23,8 45,0 -21,2 -5,3 -15,9
SoN Öster 16,1 50,1 -34,0 -8,5 -25,5
SoN Söder 17,8 22,8 -5,0 -1,3 -3,8
SoN Väster 10,5 19,5 -8,9 -2,2 -6,7
SoN Innerstaden 30,6 50,6 -20,0 -5,0 -15,0
Summa 98,9 188,0 -89,1 -22, 3 -66,8

 


Stadsområdesnämnd Norr

Stadsområdesnämnd Norr prognostiserar ett underskott på 20,4 Mkr. Efter avräkning av 75 % av underskott avseende hemlöshet, 15,9 Mkr enligt ovan, återstår ett underskott på 4,5 Mkr. Underskottet uppstår i huvudsak inom vård- och omsorgsverksamheten till följd av bland annat högre kostnader för LSS-insatser, såsom personlig assistans och korttidstillsyn, och för insatser i ordinärt boende. Nämnden vidtog åtgärder redan under hösten 2013 för att under 2014 uppnå balans mellan tilldelat kommunbidrag och faktiska kostnader, men har fått fatta beslut om kompletterande åtgärder under sommaren. Nämnden bedömer att dessa åtgärder kommer att ge önskad ekonomisk effekt innan årets slut, men att ytterligare åtgärder krävs under hösten för att komma till rätta med nyuppkomna obalanser. En åtgärd som förvaltningen föreslagit nämnden är att tidigarelägga planerad avveckling av ett särskilt boende i Kirseberg så att den sker redan under hösten 2014.


Stadsområdesnämnd Öster

Stadsområdesnämnd Öster prognostiserar ett underskott på 36,5 Mkr. Justerat för 75 % av underskott avseende hemlöshet, som inte belastar stadsområdet, prognostiseras ett underskott på 11 Mkr. Detta innebär att nettokostnaderna nu prognostiseras 11 Mkr högre än den prognos som lämnades i samband med delårsrapport för januari-april. Hela underskottet finns i vård och omsorgsverksamheten och beror främst på ökat omvårdnadsbehov hos brukare med hemtjänstinsatser i ordinärt boende. I april fattade nämnden beslut om åtgärdsplan för ekonomi i balans 2014. Sedan tidigare pågår ett långsiktigt arbete med att anpassa kostnaderna i samtliga verksamheter. Åtgärdsplanen utgick från ett behov att minska kostnaderna med 10 Mkr under 2014 utifrån den prognos som upprättades i mars. Hittills har åtgärderna enligt planen bidragit till att anpassa kostnaderna med 5 Mkr. Det underskott som nu prognostiseras föranleder en reviderad åtgärdsplan som kommer att tas upp i stadsområdesnämnden i oktober.


Stadsområdesnämnd Söder

Stadsområdesnämnd Söder prognostiserar ett underskott på 22,6 Mkr. Justerat för 75 % av underskott avseende hemlöshet, som inte belastar stadsområdet, återstår ett underskott om 18,9 Mkr. Underskottet prognostiseras i individ- och familjeomsorgen och inom vård och omsorg. Underskottet i individ- och familjeomsorgen beror på ökade kostnader för hemlöshet och ökat behov av institutionsplaceringar för såväl barn och unga som vuxna. I vård och omsorg har behovet av platser i särskilt boende ökat mer än vad som förutsågs i budgeten. Nämnden kommer vid sitt oktobersammanträde att besluta om ytterligare åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans under 2014.


Stadsområdesnämnd Väster

Stadsområdesnämnd Väster prognostiserar ett underskott på 15,7 Mkr. Efter avräkning av 75 % av underskott avseende hemlöshet, 6,7 Mkr enligt ovan, återstår ett underskott på 9 Mkr. Underskottet uppstår i huvudsak inom vård- och omsorgsverksamheten och beror på att behovet av plats i särskilt boende väntas bli större än vad som förutsetts i budgeten. Dessutom har det inom hemtjänsten skett en förskjutning mot mer resurskrävande insatser. Nämnden beslutade om en åtgärdsplan redan i april månad men det försämrade ekonomiska läget har föranlett en reviderad åtgärdsplan som antogs av nämnden i augusti. Ytterligare åtgärder kommer att beslutas om under hösten.


Stadsområdesnämnd Innerstaden

Stadsområdesnämnd Innerstaden prognostiserar ett underskott på 41 Mkr. Justerat för 75 % av underskott avseende hemlöshet, som inte belastar stadsområdet, återstår ett underskott om 26,4 Mkr. Detta innebär att nettokostnaderna nu prognostiseras 18 Mkr högre än den prognos som lämnades i samband med delårsrapport för januari-april. Underskottet prognostiseras inom individ- och familjeomsorgen och vård och omsorg. Inom individ- och familjeomsorgen är det högre kostnader än vad som kunnat förutses avseende institutionsvård, framför allt för barn och unga, som orsakar underskottet. Inom vård och omsorg beror underskottet på fler brukare, framförallt med insatser i ordinärt boende, än vad som förväntats i budgeten. I april beslutade nämnden om en handlingsplan för att uppnå ekonomisk balans 2014.


Finansiering

Finansverksamheten, vilken innefattar hamnanläggningarna, prognostiserar ett sammanlagt överskott gentemot budgeten på 229 Mkr. Ökade nyttjanderättsavgifter från Copenhagen Malmö Port utgör 11 Mkr av dessa.

Räntor och utdelningar prognostiserar en positiv budgetavvikelse på sammanlagt 92 Mkr. Det är framförallt lägre kostnader för upplåning och pensionsskuld som förklarar avvikelsen. Även större utdelningar från kommunens bolag ingår i den positiva prognosen.

Intäkterna från skatter och generella bidrag beräknas bli 81 Mkr högre än budget. Prognosen baseras på SKL:s skatteunderlagsprognos från augusti. Tabellen nedan visar utvecklingen av skatteunderlagsprognoserna sedan 2012.

Skatteunderlagsprognoser,
procentuell förändring
2014 2013 2012 Tot 2012-2014
SKL, prognos augusti 2014 3,5 3,5 4,0 11,4
SKL, prognos april 2013 3,2 3,4 4,1 11,1
Beroende på en regeländring blir ökningen 2014 0,5 procentenhet lägre i april 2014 prognosen. Detta kompenseras genom ökat statsbidrag.

 

Anslag till förfogande beräknas lämna ett överskott på 20 Mkr främst beroende på att avsatta reserver för driften av tekniska nämndens utbyggnadsinvesteringar avropas senare under året medan budget tagit höjd för helårskostnaderna.

 

Till toppen